Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Labe

Řeka Labe pramení v Krkonoších, na místě zvaném Labská louka ve výšce 1386 m n. m. Od pramene se ubírá převážně na jihovýchod až k městu Jaroměř. Dále řeka  Labe teče směrem k jihu až do Pardubic, kde nabírá západní směr až do Kolína. Odtud směřuje řeka Labe převážně na severozápad s několika významnými úseky, v kterých míří na sever. Čechy Labe opouští u Hřenska ve výšce 115 m n. m. Poté se v Německu vody Labe ubírají převážně směrem severozápadním až k městu Cuxhaven, asi 80 km za Hamburkem, kde se řeka vlévá do Severního moře. Celková plocha povodí je 144 055 km2. Délka vodního toku činí zhruba 1154 km.


Labe a jeho hlavní přítoky na území ČR

 

Hydrologické charakteristiky vodního toku Labe

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Mělník, Labe 836.65 252 1080 -- 2060 2520 -- 3640 4150
Litoměřice, Labe 792,38 296 1230 -- 2210 2670 -- 3780 4290
Ústí nad Labem, Labe  765.96 293 1240 1650 2220 2670 3140 3780 4290

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

HLÁSNÉ PROFILY LABE

  • V Ústí nad Labem u čerpací stanice Vaňov, cca 220 m nad mostem se na levém břehu nachází hlásný profil kat. A Ústí nad Labem (Labe). Stupně povodňové aktivity jsou platné v úseku od ústí Ohře po státní hranici. »
  • V Litoměřicích se pod silničním mostem na pravém břehu nachází hlásný profil kat. B Litoměřice (Labe). Stupně povodňové aktivity jsou platné v úseku od ústí Ohře po hranici správního obvodu obce Litoměřice. »
  • V Mlékojedech je hlásný profil kat. C Mlékojedy umístěn pod č.p. 90 na levém břehu Labe. Profil je vybaven vodočetnou latí. Vyznačené stupně povodňové aktivity jsou směrodatné pro obec Mlékojedy. »
  • V Žalhosticích se pod mostem na slepém rameni Labe nachází hlásný profil kat. C Žalhostice (Labe). Profil je vybaven vodočetnou latí a hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním dat a výstražných sms zpráv. Informace z tohoto hlásného profilu využívají obce: Žalhostice, Píšťany, Velké Žernoseky a Libochovany. »
  • Hlásný profil Píšťany (Labe) se nachází na pravém břehu Labe u MVE. Profil je vybaven vodočetnou latí. Vyznačené stupně povodňové aktivity jsou směrodatné pro obec Píšťany. »
Každodenní předpověď povodňových stavů na Labské vodní cestě na následující den je umístěna na stránkách Povodí Labe, státní podnik. Při povodni je v sekci Zpráva o povodňové situaci možno získat informace o probíhající povodni a o jejím předpokládaném vývoji.
V případě nepřízmivé povodňové situace na Vltavě a Ohři je třeba věnovat pozornost také hlásným profilům v Lounech (Ohře) a Vraňanech (Vltava):
  • Ve městě Louny u loutkového divadla se na pravém břehu nachází hlásný profil kategorie A Louny (Ohře). Platnost hlásného profilu je mezi ř. km, 80,0 až 32,0. Platnost SPA není přímo pro zájmové území, ale lze jej použit pro lepší orientaci v povodňové situaci na Ohři. »
  • Ve Vraňanech (ORP Mělník) se cca 300 m pod jezem na pravém břehu nachází hlásný profil kategorie A Vraňany (Vltava). Platnost SPA: Vraňany - ústí Vltavy. Platnost SPA není přímo v zájmovém území ale lze jej použit pro lepší orientaci v povodňové situaci na Vltavě. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Píšťany
Hlásné profily v povodňovém plánu obce ». Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.