POVODŇOVÝ PLÁN obce Vápenná

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR/005634/2014; ze dne 06. 01. 2015
Povodí Odry, státní podnik
Č. j.: 16751/922/45.22/14; ze dne 01. 12. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Jeseník, Odbor životního prostředí, Vodoprávní úřad
Č. j.: MJ/18077/2017/02/OŽP/Šill; ze dne 19. 04. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 02. 03. 2020
offline verze 02. 03. 2020
digitalizovaná verze 02. 03. 2020
databáze POVIS 02. 03. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i