Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Území obce Vápenná patří do povodí řeky Odry. Hlavním vodním tokem území je Vidnávka s celkovou délkou 25,45 km. Pramen řeky se nachází na západním úbočí Studničného vrchu v nadmořské výšce cca 830 m na území obce Česká Ves. Nedaleko za pramennou oblastí překračuje Vidnávka hranice obce a dostává se na území Vápenné. V místě, kde řeka vstupuje do údolí, se stáčí na sever. Postupně protéká obcí Vápenná, městem Žulová a obcí Kobylá nad Vidnavkou. V katastrálním území Hukovic u Velké Kraši se Vidnávka stáčí prudce na východ a dále protéká obcí Velká Kraš a městem Vidnava. Řeka dále překračuje státní hranici a na území Polska se vlévá do řeky Luže. Vidnávka je recipientem řady vodních toků, z nichž nejvýznamnější jsou Černý potok, Skorošický potok, Stříbrný potok, Ztracený potok, Vápenský potok a Obloučník.

Dalším významným vodním tokem na území obce je Ztracený potok. Ten pramení pod Studeným vrchem v nadmořské výšce cca 750 m. Teče směrem na severovýchod. V Polce se stáčí na sever a u č. p. 192 se vlévá do Vidnávky.

Vápenský potok pramení v nadmořské výšce cca 800 m n. m. pod vrchem Na Radosti. Teče západním směrem, v Bažinách podtéká železniční trať a následně se stáčí na sever a u č. p. 129 se vlévá do Vidnávky.


Vodní toky na území obce Vápenná

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území obce Vápenná může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Vidnávka, Ztracený potok, Vápenský potok a Obloučník. Pro varování a včasnou ochranu obce slouží následující hlásné profily:

  • Hlásný profil kat. C Vápenná, Polka (Ztracený potok) » ve správě obce Vápenná se nachází na mostku přes Ztracený potok v obci Vápenná, v části Polka, u č.p. 40.
  • Hlásný profil kat. C Vápenná, Vidnávka » Čidlo je umístěna na mostku u č. p. 364, je ve správě obce. Oba profily poskytují automatický dálkový přenos naměřených dat.

Další nejbližší hladinoměrná čidla:

  • Hladinoměr kat. C Žulová, Vidnávka »
  • Hladinoměr kat. C Žulová - Žlíbek (Vidnávka) »

Oba hladinoměry jsou ve správě města Žulová.

Nejbližší měrný profil vyšší kategorie se nachází v obci Vidnava, a to kategorie B Vidnava (Vidnávka) », jehož provozovatelem je ČHMÚ Ostrava. Profil se nachází na 2,09 km vodního toku Vidnávka na levém břehu u hřbitova.

Hlásné profily směrodatné pro území obce Vápenná

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.