Charakteristika zájmového území

Obec Vápenná leží ve Vidnavském výběžku několik kilometrů od státní hranice s Polskem. Administrativně se obec řadí do Olomouckého kraje, konkrétně do SO ORP Jeseník. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 1 221 obyvatel. Plocha katastrálního území obce činí 3678,9 ha.

Lesní porost zabírá více než 2/3 území obce. Louky, pole a pastviny se nacházejí pouze v nejbližších oblastech intravilánu, tedy ve střední a severní části území. Druhová skladba lesa se mění s narůstající nadmořskou výškou. Vyskytuje se zde třetí (dubobukový), čtvrtý (bukový), pátý (jedlobukový), šestý (smrkobukový) i sedmý (bukosmrkový) lesní vegetační stupeň, s převahou pátého stupně.

Využití pozemků v obci Vápenná (dle ČSÚ k 1. 1. 2018)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 262,6 ha  7,1 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 35,3 ha 1 %
Sady 0 ha 0 %
Trvalé travní porosty 298 ha 8,1 %
Lesní půda 2 870 ha 78 %
Vodní plochy 12,5 ha 0,3 %
Zastavěná plochy 20,7 ha 0,6 %
Ostatní plochy 178,3 ha 4,8 %
Celková výměra k.ú. 3 678,9 ha 100 %

 

Území obce Vápenná

Obec Vápenná má poměrně dlouhý a úzký půdorys. Táhne se okolo vodního toku Vidnávka. Intravilán je lokalizován v nadmořské výšce mezi cca 450 a 370 m n. m., jeho hlavní část se nachází ve výšce cca 400 m n. m. Nejvyšší hodnoty dosahuje bod Studený, který se tyčí do výšky 1042 m n. m. Terén katastrálního území je kopcovitý, rozřezaný vodními toky, do jejichž údolí spadají poměrně strmé svahy. Nejvýznamnějším vodním tokem je Vidnávka, podél níž je vybudován samotný intravilán. Na území obce má Vidnávka řadu přítoků – Obloučník, Vápenský potok, Polka (Ztracený potok).

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky patří zájmové území do provincie Česká vysočina a Krkonošsko-jesenické soustavy. Téměř celé pak spadá do podsoustavy Jesenická oblast, pouze na severu zasahuje podsoustava Krkonošsko-jesenické podhůří, konkrétně celek a podcelek Žulovská pahorkatina a okrsek Černovodská pahorkatina. Jesenické oblasti na území obce dále patří celek Rychlebské hory, který je rozdělen na podcelky Sokolský hřbet na východě a Hornolipovská hornatina na západě. V podcelku Hornolipovské hornatiny se ještě vyskytuje okrsek Petříkovská hornatina.
Sokolský hřbet je plochá hornatina se středním sklonem 12°. Západní část je tvořena granitoidy žulovského plutonu, na východě jsou typické ruly amfibolity a kvarcity. Jedná se o složitou hrásť s vnitřní kernou diferenciací a poklesem ker k severovýchodu.
Petříkovská hornatina je tvořena metamorfovanými horninami, převážně svory, fylity, rulami, krystalickými vápenci a grafity. Jedná se o kernou hornatinu rozčleněnou hluboce zařezanými, radiálně se rozbíhajícími údolími.

Půdy vyskytující se na katastrálním území obce jsou kambické podzoly vyskytující se na svahovinách rul, svorů, fylitů nebo na svahovinách kyselých žul. Velkou část území dále zabírají dystrické kambizemě lokalizované na stejných substrátech jako kambické podzoly. Dále se zde vyskytují kambizemě kyselé eutrofní, kambizemě kyselé oglejené, modální rendziny a modální pseudogleje.

Klimatické charakteristiky

Z hlediska Quittovy klimatické klasifikace (za období 1961 – 2000) spadá většina území obce do chladné oblasti CH7, ale do severní části území zasahuje i mírně teplá oblast MT7.

Charakteristika podoblasti CH7 a MT7

Charakteristika
CH7
MT7
Počet letních dnů 10 - 30 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140 140 - 160
Počet mrazových dnů 140 - 160 110 - 130
Počet ledových dnů 50 - 60 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 15 - 16 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu 4 - 6 6 - 7 
Průměrná teplota v říjnu 6 - 7 7 - 8 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 500 - 600 400 - 450 
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 350 - 400 250 - 300 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120 60 - 80
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150 
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50