Charakteristika zájmového území

Přibyslav je město v Kraji Vysočina ležící 23 km severovýchodně od krajského města Jihlavy a 12 km jihovýchodně od Havlíčkova Brodu, který je současně obcí s rozšířenou působností. Město zahrnuje několik městských částí a to Českou Jablonnou, Dolní Jablonnou, Dobrou, Hřiště, Poříčí, Ronov nad Sázavou, Utín, Dvorek, Hesov, Keřkov, Uhry a samotnou Přibyslav. K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 3 989 obyvatel. Celková rozloha správního území je 3 531,6 ha, z toho je 69,4 % zemědělsky využívané plochy, 17 % lesních porostů a 1,8 % vodních ploch.

Katastrální území města Přibyslav

 

Využití pozemků v městě Přibyslav (dle ČSÚ k 31. 12. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1984 ha 56,17 %
Chmelnice 0 ha 0,00 %
Vinice 0 ha 0,00 %
Zahrady 73,4 ha 2,07 %
Sady 1,4 ha 0,04 %
Trvalé travní porosty 462,5 ha 13,10 %
Lesní půda 601,6 ha 17,03 %
Vodní plochy 61,8 ha 1,75 %
Zastavěné plochy 62,7 ha 1,79 %
Ostatní plochy 284,3 ha 8.05 %
Celková výměra k. ú. 3531,6 ha 100 %

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města do mírně teplé podoblasti MT3.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT3

Charakteristika MT3
Počet letních dnů 20 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 120 - 140
Počet mrazových dnů 130 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 110 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 100
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50

Území města je součástí České vysočiny, resp. oblasti Českomoravská vrchovina. Řadí se do jejího geomorfologického celku Hornosázavská pahorkatina, podcelku Havlíčkobrodská pahorkatina, okrsku Přibyslavská pahorkatina.

Nejvyšším vrcholem na území města je Jarošův kopec (554 m n. m.) nacházející se ve východní části města. Dalším pojmenovaným vrcholem je Borovina (524 m n. m.) na jihu města. Naopak nejnižším místem je lokalita u Štukhejského Mlýna, kde řeka Sázava opouští město Přibyslav (245 m n. m.).

Převažujícím půdním typem je mezobazická kambizem, místy oglejená; kolem vodních toků fluvizemě a modální gleje.

Zájmové území povodňové komise města Přibyslav představuje povodí Sázavy od katastru Nové Dvory po začátek katastru Stříbrné Hory, povodí Losenického potoka v délce cca 3 km od zaústění do Sázavy a povodí Doberského potoka v délce cca 5 km od zaústění do Sázavy. Dále kaskádu rybníků počínaje rybníkem Olšovec a konče bývalým koupalištěm u Březinky. Takto definované zájmové povodí má rozlohu zhruba 100 km2.