Výtah z povodňového plánu

Dokument doplňuje povodňový plán města Přibyslav.

Doporučené vybavení osoby vykonávající povodňovou službu:

 • tento výtah
 • počítač s připojením na internet
 • datový nosič s dPP (uloženou offline verzi digitálního povodňového plánu)
 • tištěný povodňový plán
 • mapa města
 • telefon a nabíječka
 • přílohy povodňového plánu:
 1. důležité kontakty
 2. PK města Přibyslav, SO ORP Havlíčkův Brod a PK Kraje Vysočina
 3. plán spojení na důležité organizace
 4. dokumenty
 5. seznam ohrožených objektů

 

Informační tok vyplývající z dPP

Město může dostat informaci od:

 • obcí ležících výše na toku - Nížkov, Nové Dvory
 • SO ORP Havlíčkův Brod
 • správce vodního toku
 • předpovědní povodňové služby
 • hlídkové služby a jiných osob
 • případně od HZS Kraje Vysočina

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise města Přibyslav:

 • povodňové komisi ORP Havlíčkův Brod
 • povodňové komisi obce Stříbrné Hory, které se nacházejí na vodních tocích pod městem
 • fyzickým a právnickým osobám na území města, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)
Viz Plán spojení na důležité organizace, povodňová služba informuje starostu příslušné obce v případě jeho nepřítomnosti místostarostu obce.

Stupně povodňové aktivity ve městě Přibyslav (tučně zvýrazněné jsou hlásné profily s automatickým měřením hladiny)

Místo hlásného profilu I. SPA [cm] II. SPA [cm] III. SPA [cm]
Hlásný profil kat. A Sázava, Sázava 80 100 170
Hlásný profil kat. C Přibyslav - Dobrá, Doberský p. 80 100 140
Hlásný profil kat. C Přibyslav - nad Dobrou, HČ3, Doberský p. 60 90 120
Hlásný profil kat. C Přibyslav - Poříčí, Sázava 70 90 110
Hlásný profil kat. C Přibyslav – Ronov n. S., Losenický p. 60 90 130
Hlásný profil kat. C Přibyslav - Ronov n. S., Sázava 60 90 130
Hlásný profil kat. C Přibyslav, Sázava 70 110 120
Hlásný profil kat. C Ronov nad Sázavou, HČ2, Losenický p. 60 90 120

 

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může obdržet povodňový orgán města Přibyslav:

 • od obcí ležících výše na vodních tocích - Nížkov, Nové Dvory
 • od povodňového orgánu ORP Havlíčkův Brod
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pvl.cz, http://www.chmi.cz)
 • od HZS Kraje Vysočina

 

Zahájení činnosti povodňové komise města Přibyslav včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • povodňový orgán obce Stříbrné Hory, který leží na vodních tocích pod městem
 • povodňový orgán ORP Havlíčkův Brod
 • fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • správce vodního toku - Lesy České republiky, s. p. a Povodí Vltavy, státní podnik

 

Činnost PK města před povodní

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Bez příznaku Aktualizování povodňového plánu po jakýchkoliv změnách (kontakty, změny hodnot SPA), alespoň 1x ročně. Předseda PK Členové PK
2 Bez příznaku Zajišťování technické a věcné pomoci, a to od osob právnických a podnikajících fyzických osob, dále provádět jejich kontrolu stavu a zajištění. Předseda PK  
3 Bez příznaku Aktualizování hlásných profilů kategorie C, pracujících ve špatném či neurčitém stavu. Hlásné profily kategorií A a B opravují správci těchto hlásných profilů (Povodí, ČHMÚ, krajský úřad) na požádání. Určení členové PK Předseda PK
4 Bez příznaku Vlastníci pozemků a staveb (právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby) jsou vyzýváni k předložení aktualizovaných povodňových plánů a jejich kopie se ukládají na místě s další povodňovou dokumentací. Předseda PK Vlastníci pozemků
5 Bez příznaku Všechny důležité povodňové dokumenty, náhradní klíče (od úřadu, hasičské zbrojnice, evakuačních center, apod.) jsou umístěny na místě přístupném všem členům PK. Předseda PK, Zapisovatel/ka  
6 Bez příznaku Ukládají do počítače internetové adresy pro rychlejší nalezení při povodni (ČHMÚ, Povodí, energetické služby, srážkoměrné stanice, apod.). Celá PK ČHMÚ
7 Bez příznaku Sleduje hromadné sdělovací prostředky, email (uvedený v POVISu) a stránky ČHMÚ při obdržení zpráv od nadřízeného povodňového orgánu o možné zhoršující se situaci nebo při obdržení zpráv od ČHMÚ. Předseda PK, Celá PK ČHMÚ
8 Bez příznaku Potvrzuje přijetí zprávy a zapsání této skutečnosti do povodňové knihy při obdržení výstrahy od ČHMÚ. Předseda PK, Zapisovatel/ka ČHMÚ
9 Bez příznaku Po obdržení výstrahy a při zhoršujícím se počasí, do vyhlášení 2. SPA provádí povodňovou prohlídku a kontroluje tok jedenkrát za hodinu. Celá PK  
10 Bez příznaku Zajišťuje dobité telefony, jejich funkčnost a tarifní předplacení, používané při povodňové situaci. Celá PK  
11 Bez příznaku Zaznamenává všechny úkony spojené s organizací povodňových opatření se všemi náležitostmi. Předseda PK, Zapisovatel/ka  

 

Činnost PK města před dosažením a při dosažení I. SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Dlouhodobý déšť / tání / ledové jevy Monitorování údajů vodoměrných stanic, sledování hydrologických údajů na webových stránkách podniku Povodí Vltavy, státní podnik a ČHMÚ. Předseda PK, členové PK Podnik Povodí Vltavy, státní podnik; ČHMÚ
2 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Svolat povodňovou komisi – posoudit vzniklou situaci. Předseda PK  
3 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby. Hlásná a hlídková služba Předseda PK
4 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Navázat spojení s PK ORP – informovat se na situaci v území ORP. Hlásná služba  
5 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Navázat spojení s PK města (na toku nad městem). Hlásná služba  
6 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Informovat PK města (na toku pod městem). Hlásná služba  
7 Dosažení I. SPA na hlásném profilu Provést povodňovou prohlídku toků a kritických míst, kde je pravděpodobnost snížení průtočnosti profilů. Hlídková služba  
8 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do pohotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami, které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. Povodňová komise  
9 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. SDH, členové PK  
10 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky atd.). SDH, členové PK  
11 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. Přezkoušet náhradní zdroje elektrické energie. SDH, členové PK  
12 Předpoklad dalšího vzestupu hladin toků Průběžně provádět zápisy do Povodňové knihy. Zapisovatelka / vybraný člen PK  

 

Činnost PK města před dosažením a při vyhlášení II. SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Před vyhlášením II. SPA Svolání povodňové komise Předseda PK / místopředseda PK (případně předseda/místopředseda dá pokyn tajemníkovi, aby svolal PK)  
2 Dosažení směrodatných limitů pro II. SPA Vyhlášení II. SPA Předseda PK  
3

Vyhlášení / stav II. SPA

Oznamuje se PK ORP, PK ostatních dotčených obcí Hlásná služba  
4 Vyhlášení / stav II. SPA Varovat obyvatele na území města a informovat o vzniklé situaci Určený člen PK  
5 Vyhlášení / stav II. SPA Uvedení do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce Předseda PK Celá PK
6 Vyhlášení / stav II. SPA Průběžně sledovat výšku hladiny (vodních toků a vodních děl), kritická místa (mostky, propustky) Hlídková služba  
7 Vyhlášení / stav II. SPA Řízení záchranných a likvidačních prací Pracovní skupina (SDH, vlastníci techniky, apod.)  
8 Vyhlášení / stav II. SPA Nabít akumulátory mobilních telefonů a vysílaček na plnou kapacitu. Zkontrolovat PHM ve všech zařízeních. Nachystat náhradní zdroj elektrické energie pro případ výpadku - pro připojení počítače, tiskárny, nabíječek apod. Určený člen PK  
9 Vyhlášení / stav II. SPA Provádění evidenčních a dokumentačních prací Určený člen PK  
10 Vyhlášení / stav II. SPA Vedení záznamů v povodňové knize Zapisovatel Celá PK
11 Pomine nebezpečí povodně – pokles hladiny / ustání srážek Odvolání II. SPA Předseda PK  

 

Činnost PK města při vyhlášení III. SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Vyhlášení III. SPA Svolání PK města. Vyrozumění občanů města o vyhlášení III. SPA.   Členové PK
2 Vyhlášení III. SPA Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje. Informovat dotčené PK obcí. PK ORP Členové PK
3 Vyhlášení III. SPA Řízení záchranných a likvidačních prací bez vyhlášení krizového stavu. Předseda PK Členové PK, složky IZS
4 Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou Svolání krizového štábu města. Předseda PK KOPIS HZS Kraje Vysočina
5 Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou Vyhlášení "stavu nebezpečí" pro území. Hejtman Členové KŠ Kraje Vysočina
6 Další vzestup hladin s nepříznivou prognózou Řízení záchranných a likvidačních prací krizovým štábem města podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a přechod PK do KŠ města. Předseda PK Členové KŠ města, složky IZS, fyzické a právnické osoby

 

Činnost PK města po povodni

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Pomine nebezpečí povodně - pokles hladiny Odvolání III. SPA a následně II. SPA. Předseda PK  
2 Bez příznaku Průběžně zapisovat činnost povodňových orgánů do povodňové knihy. Zapisovatel/ka  
3 Bez příznaku Stanovení pořadí prací na odstranění škod. Členové PK  
4 Bez příznaku Odčerpávání vody ze sklepů silami SDH případně s pomocí nadřízené PK nebo sousední SDH. SDH, členové PK  
5 Bez příznaku Zajištění vysoušecí techniky pro obyvatele vytopených nemovitostí. Členové PK  
6 Bez příznaku Vyrozumění občanů o opatřeních, které je nutno po povodni uskutečnit (úklidové práce, bezpečnost, foto-dokumentace škod,…). Členové PK  
7 Bez příznaku Odstranění škod, odvoz odpadu, dezinfekce všech zaplavených prostor. Smluvně zajištěné firmy  
8 Bez příznaku Umístění skladu humanitární pomoci, koordinace poskytování pomoci, přesun prostředků do evakuačního střediska. Členové PK  
9 Bez příznaku Předání informací nadřízené PK o vývoji situace a likvidace následků povodně, podle rozsahu prací požádat o personální a věcnou výpomoc. Předseda PK  
10 Bez příznaku Vyžádat kontrolu statiky zaplavených a poškozených objektů. Určení členové PK  
11 Bez příznaku Průběžná foto-dokumentace následků povodně. Určení členové PK  
12 Bez příznaku Vyčíslení škod po povodni dle zákona č. 12/2002 Sb. o státní pomoci při obnově území. Členové PK ORP, kraj
13 Bez příznaku Zpracování zprávy o povodni, kterou je nutné zpracovat a předložit nadřízenému povodňovému orgánu do 3 měsíců od ukončení povodně. Členové PK Odbor ŽP, ORP
14 Bez příznaku Zajištěný ostrahy vyplavených objektů před krádeží majetku občanů. Smluvní firmy, členové PK  

 

Přívalová povodeň

Pro vyhodnocení přívalové povodně slouží údaje z instalovaných srážkoměrů v rámci LVS, které jsou nainstalovány v nejbližším okolí.

Vyhlašování SPA podle dešťových srážek

Na území města jsou 3 srážkoměrné stanice. Jedná se o stanice Česká Jablonná vypovídající pro sledované území Česká Jablonná a Dolní Jablonná, Utín vypovídající pro sledované území Utín, Keřkov a srážkoměrná stanice Hřiště vypovídající pro sledované území osady Hřiště a částečně pro povodí Doberského potoka. Informace o srážkách lze sledovat v digitální verzi povodňového plánu města v sekci Srážkoměry.

Vyhlašování SPA podle množství srážek

Stanice I. SPA (15 min) I. SPA (24 hod) II. SPA (60 min) II. SPA (180 min)
Česká Jablonná, Hřiště, Utín 10 mm 30 mm 30 mm 50 mm

 

Činnost PK města při přívalové povodni, bez vyhlášení SPA

č. Popis stavu Činnost Provádí Součinnost
1 Přívalová povodeň Svolání PK města. Vyrozumění občanů města o nástupu povodně. Předseda PK Členové PK
2 Přívalová povodeň Vyhodnocení situace a vyhodnocení prognóz vývoje. Informovat dotčené PK obcí. PK ORP Členové PK
3 Přívalová povodeň Řízení záchranných a likvidačních prací bez vyhlášení krizového stavu. Předseda PK Členové PK, složky IZS
4 Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. Svolání krizového štábu města. Předseda PK KOPIS HZS Kraje Vysočina
5 Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. Vyhlášení "stavu nebezpečí" pro území. Hejtman Členové KŠ Kraje Vysočina
6 Další vzestup hladiny s nepříznivou prognózou. Řízení záchranných a likvidačních prací krizovým štábem obce podle zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a přechod PK do KŠ obce. Předseda PK Členové KŠ obce, složky IZS, fyzické a právnické osoby.