Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. Na území města Rajhrad je při povodni ohrožováno zhruba 76 budov. Z toho celkem 40 budov představují budovy s číslem evidenčním, nebo bez přiděleného čísla popisného/evidenčního, které nejsou trvale obydlené. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území města Rajhrad - agregované

Ohrožené objekty na území města Rajhrad s vyznačeným záplavovým územím

Ohrožující objekty

V záplavovém území v katastru města se nachází dva ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení vlivem úniku nebezpečných látek. Jedná se o autoservis Autocentro, jehož provozovatelem je Zdeněk Svoboda a městskou čistírnu odpadních vod. ČOV se nachází na pravém břehu řeky Svratky a měla by být navržena tak, aby případné povodně neohrozily její provoz.
Ohrožující objekty na území města Rajhrad
Kontaminovaná místa na území města Rajhrad

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Rajhrad.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na městském úřadě Rajhrad u předsedy povodňové komise města.