Charakteristika zájmového území

Město Rajhrad se nachází v Jihomoravském kraji na území bývalého okresu Brno – venkov, ve správním obvodu ORP Židlochovice. Ve městě je k 1. 1. 2020 evidováno celkem 3 928 obyvatel.

V oblasti města Rajhrad dříve existovalo rozsáhlé opevněné velkomoravské hradiště stejného jména (založeno okolo 950, zaniklo nejpozději o 100 let později). V roce 1045 (podle tradice) zde vznikl benediktinský klášter. První písemné zmínky o novém Rajhradě se objevují v listinách ze 13. století. Dne 2. listopadu 1234 získal Rajhrad trhové právo a stal se tak městečkem. Na město byl povýšen 27. října 2000.

Nejvýznamnější dopravní tepnou procházející středem města je silnice II/425.  Tato silnice navazuje na silnice D52 a I/52 a spojuje Rajhrad jak se Židlochovicemi, tak především s Brnem. Městem rovněž prochází významná dvoukolejná elektrifikovaná železniční trať č. 250, spojující Kúty, Brno a Havlíčkův Brod. Trať je součástí 1. železničního koridoru.

Katastrální území města Rajhrad

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Katastr města leží v nadmořské výšce mezi 184 a 272 m n. m., přičemž nejnižší nadmořské výšky dosahuje niva Svratky a nejvyšší pak pozemky v lokalitě Čtvrtě. Na hranici katastru města prochází hranice mezi geomorfologickými celky Bobravská vrchovina (která je součástí České vysočiny) a Dyjsko-svratecký úval (součást Západních Karpat). Západní část katastru města leží v geomorfologickém podcelku Rajhradská plošina, východní část pak leží v Dyjsko-svratecké nivě.

Z geologického hlediska náleží území do karpatské předhlubně, která je tvořena nevrásněnými sedimenty uloženými v předpolí flyšového pásma Vnějších Západních Karpat. Území města je budováno výhradně sedimentárními horninami, kdy podél toku Svratky najdeme rozsáhlé holocenní nivní sedimenty. V západní části města se mírně zvedá terasa řeky Svratky, která je budována pleistocenními štěrkopísky, které jsou však z velké části překryty sprašovými pokryvy ze svrchního pleistocénu. Na nivních sedimentech v blízkosti vodních toků jsou vyvinuty zejména modální fluvizemě, přecházející do fluvizemí glejových, v erozních zářezech pak najdeme černozemě černické. Na sprašových pokryvech se vyskytují modální černozemě. V místech, kde se na povrchu vyskytují štěrkopísky říčních teras, pak převládají černozemě arenické, místy přecházející do arenických kambizemí.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 949,4 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (575,6 ha) a ostatní plochy (112,7 ha). Zbytek plochy tvoří zahrady (54,7 ha), zastavěné plochy (46,7 ha), sady (45,8 ha), vinice (45,1 ha), lesní půda (34,2 ha), vodní plochy (33,6 ha) a trvalé travní porosty (0,9 ha).

Využití pozemků ve městě Rajhrad (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

 Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 575.6 ha 60.6 %
Vinice 45.1 ha 4.8 %
Zahrady 54.7 ha 5.8 %
Sady 45.8 ha 4.8 %
Trvalé travní porosty 0.9 ha 0.1 %
Lesní půda 34.2 ha 3.6 %
Vodní plochy 33.6 ha 3.5 %
Zastavěné plochy 46.7 ha 4.9 %
Ostatní plochy 112.7 ha 11.9 %
Celková výměra k. ú. 949.4 ha 100 %

Klimatické charakteristiky

Klimaticky, dle Quittova členění, patří území města do nejteplejší oblasti T4. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 9 - 10 °C, průměrná lednová teplota mezi -1 a -2 °C, průměrná teplota v červenci se pak pohybuje v rozmezí 19 - 20 °C. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje okolo 450 - 500, přičemž ve vegetačním období v průměru spadne 300 - 350 mm srážek.

 Charakteristika klimatické oblasti T4 dle Quitta

Klimatické charakteristiky T4
Počet letních dnů 60 až 70
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 170 až 180
Počet mrazových dnů 100 až 110
Počet ledových dnů 30 až 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 až 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 až 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 až 10
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 až 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 až 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 až 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 až 50
Počet zamračených dnů 110 až 120
Počet jasných dnů 50 až 60