Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce, města nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Rajhrad může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na vodních tocích Vojkovický náhon, Rajhradský náhon a Svratka. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území města Rajhrad:
 • Hlásný profil kat. A - Židlochovice (Svratka) »
  Profil ve správě ČHMÚ je umístěn na pravém břehu 50 m pod mostem.
 • Hlásný profil kat. C Rajhrad (Rajhradský náhon) »
  Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat. Správcem a provozovatelem je město Rajhrad.
 • Hlásný profil kat. C Rajhrad (Vojkovický náhon) »
  Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat. Správcem a provozovatelem je město Rajhrad.

 

Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:

 • Hlásný profil kat. A Bílovice nad Svitavou (Svitava) »
  Tento hlásný profil leží na vodním toku Svitava nad městem Rajhrad.
 • Hlásný profil kat. A Brno - Poříčí (Svratka) »
  Tento hlásný profil leží na vodním toku Svratka nad městem Rajhrad.
 • Hlásný profil kat. C Holasice (Vojkovický náhon) »
  Jedná se o hladinoměrné čidlo automaticky odesílající data, které leží pod městem Rajhrad na hranici jeho katastru s katastrem Holasic.
 • Hlásný profil kat. C Rajhradice (Svratka) »
  Tento hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním aktuálních vodních stavů, ultrazvukovou sondou a vodočetnou latí a je ve správě obce Rajhradice.
 • Hlásný profil kat. C Vojkovice (Svratka) »
  Hlásný profil se nachází na pilíři silničního mostu přes řeku Svratku ve směru na Židlochovice a je ve správě obce Vojkovice.

Hydrologické charakteristiky hlásného profilu Svratka, Židlochovice (kat. A, č. 383), ř. km 22.95  »

Profil Svratka, Židlochovice (č. 383)
Plocha povodí 3938,12 km2
Průměrný roční průtok (m3/s) 15,1
Průměrný roční stav (cm) 87
N-leté průtoky (m3/s)
Q1 Q5 Q10 Q50 Q100
85 165 210 330 400
Hlásné profily směrodatné i doplňkové pro území města Rajhrad

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Na území města Rajhrad nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 80 cm na hlásném profilu kategorie C Rajhrad (Rajhradský náhon)
 • dosažením stavu 190 cm na hlásném profilu kategorie C Rajhrad (Vojkovický náhon)
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území města, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny).

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území města Rajhrad je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 110 cm na hlásném profilu kategorie C Rajhrad (Rajhradský náhon)
 • dosažením stavu 195 cm na hlásném profilu kategorie C Rajhrad (Vojkovický náhon)
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností 
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Židlochovice nebo povodňovou komisí Jihomoravského kraje)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území města Rajhrad je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 130 cm na hlásném profilu kategorie C Rajhrad (Rajhradský náhon)
 • dosažením stavu 200 cm na hlásném profilu kategorie C Rajhrad (Vojkovický náhon)
 • při bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně (povodňovou komisí ORP Židlochovice nebo povodňovou komisí Jihomoravského kraje)

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)