Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Rajhrad

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Rajhrad a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím územím města Rajhrad je řeka Svratka. Dalšími významnými toky jsou Vojkovický náhon a Rajhradský náhon.

Svratka pramení na úbočí Křivého javora a Žákovy hory ve Žďárských vrších, v nadmořské výšce 772 m n. m. Na Vysočině tvoří část jejího koryta historickou hranici Čech a Moravy. Jejími nejvýznamnějšími přítoky jsou Loučka, Svitava, Litava a Jihlava. Celková délka je 173,9 km. Plocha povodí činí 7117,7 km2 a průměrný roční průtok při ústí, pod soutokem s Jihlavou, je 27,24 m3/s.

Vojkovický náhon odebírá vodu ze Svratky nad jezem v Rajhradu a je veden částečně ve starém korytě Svratky pravobřežně od současného koryta. Zpět do Svratky ústí u Vojkovic. Z Vojkovického náhonu se nad jezem u staré pily odděluje Rajhradský náhon, který do Vojkovického náhonu ústí zpět nad ČOV Rajhrad. Mezi těmito dvěma rameny se rozkládá část Čeladice, která byla dříve samostatnou obcí a k Rajhradu byla připojena v roce 1836.

Rajhradský náhon je dlouhý přibližně 1,5 km. Odděluje od Vojkovického náhonu a před čistírnou odpadních vod se do něj zase vlévá.

 

Vodní toky na území města Rajhrad

Základní údaje o vodních dílech na území města Rajhrad

Přehled vodních děl na území města Rajhrad naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Rajhrad se na vodních tocích nenachází žádná významná vodní nádrž, pouze malá vodní nádrž ležící nad soutokem Svratky a Ivanovického potoka a rybník Za Starou pilou, který byl zprovozněn na podzim roku 2014. Nejvýznamnějším vodním dílem na území města tak je jez na řece Svratce. Další jez, který se na území města nachází je na Vojkovickém náhonu, kde je rovněž MVE. Manipulaci na jezu na Svratce provádí Povodí Moravy s. p. Na jezu na Rajhradském náhonu v Rajhradě provádí manipulaci p. Zdeněk Haluza (724 249 054). Na Vojkovickém náhonu u obce Vojkovice se nachází jez, který ovlivňuje odtokové poměry i na území města Rajhrad. Manipulaci na jezu provádí obec Vojkovice.