Charakteristika zájmového území

Obec Tři Dvory se nachází na pomezí geomorfologických celků Středolabské a Východolabské tabule v okrese Kolín, kraj Středočeský, asi 3 km východně od Kolína. Náleží do ORP Kolín. V obci žije 954 obyvatel (k 1.1.2016). Rozloha celého katastrálního území obce činí 4,55 km2. Obec se rozkládá na pravém břehu řeky Labe. Tři Dvory leží na Labské vodní cestě - nad obcí leží zdymadlo VD Veletov, pod obcí zdymadlo VD Kolín.

 

Správní obvod obce Tři Dvory

Správní obvod obce Tři Dvory

 

Obec leží na pravém břehu řeky Labe v nadmořské výšce cca 200 m n. m. Geomorfologicky náleží zájmové území do celků Středolabská tabule a Východolabská tabule. Jedná se o ploché pahorkatiny na slínovcích, jílovcích, spongilitech a pískovcích svrchní křídy, s pleistocenními říčními a eolickými (větrnými) sedimenty. Je zde slabě rozčleněný  erozně až strukturně denudační  a akumulační reliéf pleistocenních říčních teras a údolních niv Labe a jeho přítoků, se sprašovými pokryvy a závějemi, pokryvy a přesypy vátých písků, strukturně denudačních plošin a plochých hřbetů.

Převažujícím půdním typem jsou regosoly táhnoucí se ve vodorovném pásu střední částí území, v severní části území převažuje černozem a v jižní části podél řeky Labe fluvizem.

Dle Quittovy stupnice patří území obce Tři Dvory do teplé klimatické oblasti označované T4. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje mezi 8 a 9 °C. Roční srážkový úhrn kolísá na daném území mezi 550 - 600 mm. Tyto srážky jsou během roku rozděleny způsobem běžným pro danou zeměpisnou polohu, tzn., že nejvíce naprší v létě 40%, na jaře 25%, na podzim 20% a nejméně v zimě 15%.

Charakteristika teplé podoblasti T4

Charakteristika
T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50