Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení plaveninami nebo bahnem, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kolín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, Povodňová komise obce Tři Dvory.

Osoby na území obce Tři Dvory budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Z předchozích zkušeností s povodněmi a z výškopisu vyplývá, že zejména silnice II/322 a místní komunikace v jižní části obce jsou při Q100 (Labe) ohroženy. Na hlavní komunikaci II/322 ze směru od Kolína dochází k rozlivu, který při Q100 ohrožuje přístup do obce. »

Objízdná trasa z centra obce při zatopení silnice II/322 vede kolem obecního úřadu, po obecní komunikaci, dále po lesní cestě směrem na obec Konárovice. »

Vzhledem k topografii a výškopisu  celé oblasti (plochá pahorkatina v nivě Labe) kombinované se vzdutím VD Kolín a celé Labské vodní cesty je nutné únikové a evakuační trasy vždy stanovit dle aktuální povodňové situace.
Dopravní omezení na území obce Tři Dvory
Objízdné trasy na území obce Tři Dvory

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.