Charakteristika zájmového území

Obec Tvarožná Lhota leží v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji 4 km jihovýchodně od Strážnice. K 31. 12. 2018 bylo v obci evidováno 923 obyvatel. Velikost obce činí 1 745,6 ha.

Co se týče využití půdy na území obce Tvarožná Lhota, tak se zde nachází zejména orná a lesní půda. V blízkosti obce protéká potok Růsovec, který se za obcí vlévá do Trávníkového potoka. V obci se nachází základní škola, obecní knihovna, pošta a různé druhy spolků.

Využití pozemků v obci Tvarožná Lhota (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 711,8 ha 40.8 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 14,7 ha 0.8 %
Zahrady 20,3 ha 1.2 %
Sady 3,5 ha 0.2 %
Trvalé travní porosty 353,8 ha 20.3 %
Lesní půda 521 ha 29.9 %
Vodní plochy 14,6 ha 0.9 %
Zastavěná plochy 21,6 ha 1.2 %
Ostatní plochy 84,3 ha 4.8 %
Celková výměra k.ú. 1745,6 ha 100 %

 

Katastrální území obce Tvarožná Lhota

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní Karpaty a podsoustavy Moravsko-slovenské Karpaty. Území obce Tvarožná Lhota pak řadíme do celku Bílé Karpaty, podcelku Žalostinská vrchovina, okrsek Šumárnický hřbet - členitá vrchovina tvořená převážně paleogenními flyšovými horninami nivnického souvrství hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurské skupiny příkrovů. Flyš je společný název pro sedimentární komplexy, tvořené pískovcem a jílovcem, případně v menší míře i vápencem. Flyš je sediment, který vznikl v období tektonického neklidu v orogénních oblastech z přemístěných usazenin, jejichž hlavním transportním mechanismem byly gravitační toky a turbidní proudy, tzv. turbidy. Vlastnosti hornin tvořících flyš mají výrazný dopad na reliéf a vodní režim ve flyšových pohořích. Pískovce a jílovce poměrně rychle podléhají vodní erozi, což má za následek rychlé zařezávání se vodních toků a z toho vyplývající rozčleněný reliéf. Flyšové horniny mají navíc nízkou propustnost vody, což má za následek časté záplavy či sesuvy během přívalových dešťů. Úrodnost půd vznikajících na flyšovém podkladě je též poměrně nízká. Půdní pokryv je podél toků tvořen černicí karbonátovou, na ostatním území obce Tvarožná Lhota především černozemí černická pelická.

Jižním směrem od intravilánu obce v lokalitě známé jako Vrchy se nachází vrchol Travičná v nadmořské výšce 380 m n. m., na kterém je umístěna rozhledna. Samotný intravilán obce se nachází v nadmořské výšce od 250 m n. m. do 180 m n. m.

Klimaticky (podle klimatické klasifikace Quitta) spadá území obce Tvarožná Lhota do oblastí T2 a MT11. Oblast T2 je charakterizována následně: dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Oblast MT 11 je charakterizována: mírně teplé oblasti s dlouhým suchým a teplým létem, krátkým přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika oblastí T2 a MT11

Charakteristika
T2
MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 170 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - -3 -2 - -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 100
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60