Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V místní části Velká Bukovina je celkem ohrožováno 38 budov vlivem rozlivu Bukovinského potoka.
Na území místní části Malá Bukovina může dojít k zatopení 9 budov díky poruše soustavy vodních nádrží v intravilánu obce a rozlivu zdejšího potoka.
V místní části Karlovka může díky splachům z polí dojít k ohrožení 3 budov. V rámci terénního šetření během realizace projektu bylo zjištěno, že ohrožených obyvatel je aktuálně 123, z toho 16 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP).
Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Velká Bukovina - agregované

Ohrožené objekty na území obce Velká Bukovina

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků na území obce se nenachází žádný objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).
Ohrožující objekty na území obce Velká Bukovina
Na území obce se dle databáze kontaminovaných míst Ministerstva životního prostředí také nachází celkem 3 kontaminovaná místa. Jedná se o bývalé skládky TKO, které jsou v současné době rekultivované. »
Kontaminovaná místa na území obce Velká Bukovina

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Velká Bukovina.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Velké Bukoviny u předsedy povodňové komise obce.