Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Děčín.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Velká Bukovina.

Osoby na území obce Velká Bukovina budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových povodních, kdy dojde k vybřežení vody mimo koryto Bukovinského potoka může dojít k zaplavení a uzavření silnice III. třídy č. 2637 na několika místech. Jedná se o silnici spojující Velkou Bukovinu s Volfarticemi.  »
Dopravní omezení na území obce Velká Bukovina
Objízdná trasa je vedena přes obce Karlovka, Mistrovice a Nová Ves. Je třeba jet místní částí Karlovka na sever do Kerhartic, zde odbočit na první křižovatce na Mistrovice, kde se znovu na první křižovatce odbočí doprava, projede se Nová Ves, čím se dostanete do intravilánu obce Volfartice. »
Objízdné trasy na území obce Velká Bukovina

Dopravní omezeníobjízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.