Charakteristika zájmového území

Obec Velká Bukovina leží vzdušnou čarou cca 14 km od města Děčín (do kterého náleží v rámci ORP) a nachází se v Ústeckém kraji. Obec se skládá ze tří katastrálních částí: Velká Bukovina, Malá Bukovina a Karlovka. Velká Bukovina má silniční napojení silnicí II. třídy na nadřazenou komunikační síť. Toto napojení je v dobrém stavu a parametry vyhovují i průjezdu záchranné a evakuační techniky včetně autobusů.

Územím obce protéká Bukovinský a Vrbový potok. Bukovinský potok má neudržované dno a často dochází k jeho vybřežení v JV části Velké Bukoviny. Nejbližšími velkými toky je zde Ploučnice a Bystrá. Taktéž se zde nachází rybník Velký rybník. V katastrální části Malá Bukovina se v intravilánu obce nachází soustava 3 nádrží, které se díky svému horšímu technickému stavu při zvýšených srážkách mohou vylévat. Zástavba není ohrožovaná velkou vodou, ohrožení vodní erozí je nízké. Obec má vlastní zdroj pitné vody, naopak nemá vlastní kanalizaci ani čistírnu odpadních vod. K 1. 1. 2022 bylo v obci evidováno 513 obyvatel (dle dat ČSÚ), jejíž velikost činí 1 435,5 ha.

 

Mapa katastrálního území obce

Území obce Velká Bukovina

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Geomorfologické členění:
Systém: Hercynský
Provincie: Česká vysočina
Soustava: Krušnohorská soustava
Podsoustava: Podkrušnohorská soustava
Celek: České středohoří
Podcelek: Verneřické středohoří
Okrsek: Benešovské středohoří

Velká Bukovina se rozkládá ve výšce od 310 m n. m. do 450 m n. m. Zajímavým místem může být tvrz Velká Bukovina, Velký rybník nebo okolní kopce. Území spadá do CHKO České středohoří (https://ceskestredohori.ochranaprirody.cz/) a je zde pro něj v CHKO typický kuželovitý tvar kopců, který je výsledkem třetihorní vulkanické činnosti (vytlačení vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů).

Přírodní podmínky vytváří jednu z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem.

Z hlediska geologie se tedy na území obce nachází čedičové horniny (v oblasti vrcholů kopců), na svazích pyroklastika čedičového typu (pod vrcholky kopců) a u paty svahů svahové sedimenty, v údolí potoků pak nivní a splachové sedimenty (hlína, písek, štěrk).

Z pohledu pedologie se na většině území obce vyskytuje kambizem, dále se nachází hnědozem a luvizem, v údolí potoků pak glej fluvická. Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 1 435,5 ha. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení mají nezemědělské půdy (58,8 %). Největší plochy zaujímají trvalé travní porosty (34,7 %), orná půda (31,1 %) a lesní pozemky (23,8 %). Dále se v území vyskytují ostatní plochy (5,5 %), zahrady (2,2 %), vodní plochy (1,4 %), zastavěné plochy a nádvoří (1,2 %) a minimálně ovocné sady (0,1 %).

Využití pozemků v obci Velká Bukovina (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Zemědělská půda celkem 977,3 ha 68,1 %
  Orná půda 446,2 ha 31,1 %
Chmelnice a vinohrady 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 31,4 ha 2,2 %
Ovocné sady 2,0 ha 0,1 %
Trvalý travní porost 497,7 ha 34,7 %
Nezemědělská půda celkem 458,2 ha 31,9 %
  Lesní pozemky 341,7 ha 23,8 %
Vodní plochy 20,4 ha 1,4 %
Zastavěná plocha a nádvoří 17,4 ha 1,2 %
Ostatní plochy 78,7 ha 5,5 %
Celková výměra katastrálního území 1 435,5 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území obce Velká Bukovina je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 9 °C a průměrný roční srážková úhrn v intervalu 651 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá celé území obce do mírně teplé oblasti MT7. Léto je zde normálně dlouhé až dlouhé a mírné, mírně vlhké, přechodné období normální až dlouhé s mírným až mírně teplým jarem a mírným podzimem, zima normálně dlouhá, chladná, suchá až mírně suchá s normálním trváním sněhové pokrývky. Počet dní se srážkami nad 1 mm je 100 - 120, počet jasných dnů je 40 - 50, počet zamračených dnů je 120 - 150 a počet dnů se sněhovou pokrývkou je 60 - 80.

Charakteristika klimatické oblasti MT7

Charakteristika MT7
Počet letních dnů 30 - 40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130
Počet ledových dnů 40 - 50
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 400 - 450
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 60 - 80
Počet zamračených dnů 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50