Charakteristika zájmového území

Obec Veřovice se nachází v Moravskoslezském kraji na území okresu Nový Jičín. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm. K 31. 12. 2011 bylo v obci evidováno 1969 obyvatel.  Velikost katastru činí 1657 ha, z toho 44 % tvoří zemědělská půda, 49 % lesy, 1,5 % zastavěné plochy, 0,5 % vodní plochy a 5 % ostatní plochy. V obci je vybudované nové více účelové hřiště na tenis, basketbal a fotbal s umělým povrchem, posilovna, velká tělocvična. Najdeme zde mateřskou školu, základní školu a SDH Veřovice.

Správní území obce Veřovice geomorfologicky náleží do systému Alpsko-himalájského, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina na severu a celku Moravskoslezské Beskydy na jihu. Severozápadní a severovýchodní části území obce spadá do podcelku Štramberská vrchovina a okrsku Ženklavská pahorkatina a Šostýnské vrchy. Střední část území se řadí k podcelku Frenštátská brázda a okrsku Veřovická brázda, jižní část území (celek Moravskoslezské Beskydy) náleží do podcelku Radhošťská hornatina a okrsku Hodslavický Javorník.

Území obce se nachází v členité krajině, zejména v jižní části, kde jsou vrcholy Beskyd Velký Javorník (918 m n. m.), Kamenárka (862 m n. mm), Dlouhá (860 m n. m.) a Krátká (767 m n. m.). Střední a severní část území má podhorský charakter se zvlněným terénem o nadmořské výšce mezi 400 - 500 m n. m. Střední část území má charakter brázdy ve východně - západním směru.

Severní část dotčeného území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 9 a jižní, vyšší polohy náleží oblasti mírně teplé MT 2. Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem, s mírnou zimou. Poměrně vysoký roční srážkový úhrn (až kolem 800 mm srážek) je ovlivněn návětrnou polohou řešeného území v Podbeskydské pahorkatině.

Ve správním území obce Veřovice jsou zastoupeny geologické jednotky náležející do Západních Karpat. Základními jednotkou je slezská jednotka, podřadně podslezská jednotka, které jsou na velké části zejména střední části území překryty kvartérními, převážně fluviálními a deluviálními sedimenty. Na většině území vystupuje na povrch slezská jednotka, v které jsou zastoupeny sedimenty převážně godulského vývoje. Jsou tvořeny těšínsko-hradišťským souvrstvím, vrstvami godulskými, ostravským pískovcem, lhoteckým souvrstvím a veřovickými vrstvami. Ve veřovických vrstvách a lhoteckém souvrství převládají jílovce. V ostatních vrstvách slepence, pískovce, jílovce a prachovce ve flyšoidním vývoji. Ve severní části území vystupují na povrch horniny těšínsko-hradišťského souvrství (jílovce, pískovce, pelosiderity) a vyvřeliny těšínitové asociace (pikrity, těšínity, diabázy). Dále na sever jsou drobné výchozy podslezské jednotky (ždánická jednotka, menilitové, podmenilitové a frýdecké souvrství) ve vývoji jílovců, pelitů, podřadně pískovců a slepenců. Ve střední části v prostoru Veřovické brázdy jsou zastoupeny neogénní kamenito-písčitojílovitá eluvia sedimentárních hornin badenu, karpatu a flyše. Z kvartérních sedimentů převládají písčito-hlinité až hlinito-písčité deluviální sedimenty nebo kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty. V okolí vodních toků jsou vyvinuty nivní sedimenty (hlína, písek, štěrk).

Pro správní území Veřovic je z hlediska půdních typů charakteristická převaha typických kambizemí (sever a střed území), variet silně kyselých (jih území) a fluvizemí v údolních nivách. Část půd je oglejená.

Povodí Jičínky

Obr. 1 Povodí Jičínky