Charakteristika zájmového území

Obec Veřovice se nachází v Moravskoslezském kraji na území okresu Nový Jičín. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm. K 1. 1. 2017 bylo v obci evidováno 1968 obyvatel.  Velikost katastru činí 1659,2 ha. V obci je vybudované nové více účelové hřiště na tenis, basketbal a fotbal s umělým povrchem, posilovna, velká tělocvična. Najdeme zde mateřskou školu, základní školu a SDH Veřovice.

Využití pozemků v obci Veřovice  (dle ČSÚ k 31. 12. 2016)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 374.5 ha 22.6%
Chmelnice 0 ha 0%
Vinice 0 ha 0%
Zahrady 73.3 ha 4.4%
Sady 0 ha 0%
Trvalé travní porosty 286.7 ha 17.3%
Lesní půda 820.5 ha 49.5%
Vodní plochy 8.1 ha 0.5%
Zastavěná plochy 22.5 ha 1.4%
Ostatní plochy 73.5 ha 4.4%
Celková výměra k.ú. 1659.2 ha 100%

Mapa území obce Veřovice

Mapa území obce Veřovice

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Správní území obce Veřovice geomorfologicky náleží do systému Alpsko-himalájského, provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní Karpaty, oblasti Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina na severu a celku Moravskoslezské Beskydy na jihu. Severozápadní a severovýchodní části území obce spadá do podcelku Štramberská vrchovina a okrsku Ženklavská pahorkatina a Šostýnské vrchy. Střední část území se řadí k podcelku Frenštátská brázda a okrsku Veřovická brázda, jižní část území (celek Moravskoslezské Beskydy) náleží do podcelku Radhošťská hornatina a okrsku Hodslavický Javorník.

Ve správním území obce Veřovice jsou zastoupeny geologické jednotky náležející do Západních Karpat. Základními jednotkou je slezská jednotka, podřadně podslezská jednotka, které jsou zejména ve střední části území překryty kvartérními, převážně fluviálními a deluviálními sedimenty. Na většině území vystupuje na povrch slezská jednotka, v které jsou zastoupeny sedimenty převážně godulského vývoje. Jsou tvořeny těšínsko-hradišťským souvrstvím, vrstvami godulskými, ostravským pískovcem, lhoteckým souvrstvím a veřovickými vrstvami. Ve veřovických vrstvách a lhoteckém souvrství převládají jílovce. V ostatních vrstvách slepence, pískovce, jílovce a prachovce ve flyšoidním vývoji. V severní části území vystupují na povrch horniny těšínsko-hradišťského souvrství (jílovce, pískovce, pelosiderity) a vyvřeliny těšínitové asociace (pikrity, těšínity, diabázy). Dále na sever jsou drobné výchozy podslezské jednotky (ždánická jednotka, menilitové, podmenilitové a frýdecké souvrství) ve vývoji jílovců, pelitů, podřadně pískovců a slepenců. Ve střední části v prostoru Veřovické brázdy jsou zastoupeny neogénní kamenito-písčitojílovitá eluvia sedimentárních hornin badenu, karpatu a flyše. Z kvartérních sedimentů převládají písčito-hlinité až hlinito-písčité deluviální sedimenty nebo kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty. V okolí vodních toků jsou vyvinuty nivní sedimenty (hlína, písek, štěrk). Pro správní území Veřovic je z hlediska půdních typů charakteristická převaha typických kambizemí (sever a střed území), variet silně kyselých (jih území) a fluvizemí v údolních nivách. Část půd je oglejená.

Území obce se nachází v členité krajině, zejména v jižní části, kde jsou vrcholy Beskyd Velký Javorník (918 m n. m.), Kamenárka (862 m n. mm), Dlouhá (860 m n. m.) a Krátká (767 m n. m.). Střední a severní část území má podhorský charakter se zvlněným terénem o nadmořské výšce mezi 400 - 500 m n. m. Střední část území má charakter brázdy ve východně - západním směru.

Severní část dotčeného území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT 9 a jižní, vyšší polohy náleží oblasti mírně teplé MT 2. Místní klima je charakterizováno dlouhým a teplým létem, s mírnou zimou. Poměrně vysoký roční srážkový úhrn (až kolem 800 mm srážek) je ovlivněn návětrnou polohou řešeného území v Podbeskydské pahorkatině.

Charakteristika mírně teplé klimatické oblasti MT2 a MT9

Charakteristika
MT2
MT9
Počet letních dnů 20 - 30 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 110 - 130 110- 130
Počet ledových dnů 40 - 50 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] (-3) - (-4) (-3) - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 17 - 18
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 100 - 120
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 80 - 100 60 - 80