Charakteristika ohrožených objektů

Mapa ohrožených objektů na území obce Veřovice
Mapa ohrožených objektů na území obce Veřovice

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Veřovice je při povodní ohrožováno 59 budov, které trvale obývá 171 obyvatel. Seznam ohrožených objektů byl stanoven podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat»
Ohrožené objekty na území města Veřovice - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nenachází žádné ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku).

Ohrožující objekty na území města Věřovice
Kontaminovaná místa na území města Věřovice
Ohrožené »  a ohrožující objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Veřovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Veřovice u předsedy povodňové komise obce.