Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V obci Vojkovice je při povodni ohrožováno zhruba 38 objektů, v nichž je evidováno celkem 91 obyvatel, z toho 8 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Na severním okraji obce se v lokalitě Zahrádky, mezi pravým břehem Vojkovického náhonu a tělesem silnice II/425, nachází řada rekreačních chat, z nichž některé jsou trvale obydlené, přičemž často se jedná o černé stavby. Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě vymezeného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Pro reálné zobrazení ohrožení obce je vytvořen 3D model se záplavovým územím s červeně vyznačenými ohroženými objekty.

3D Model ohrožených objektů (Pozor - dlouho se načítá - cca 3-4 minuty)
Ohrožené objekty na území obce - agregované. 

Ohrožující objekty

Při povodních jsou kritické všechny mosty a lávky přes koryta toků, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Proto je nezbytně nutné věnovat veškerým příčným objektům na toku odpovídající pozornost.

V záplavovém území řeky Svratky a v jeho blízkosti se nachází na území obce několik objektů, které mohou být při povodni zdrojem ohrožení
  • Koupaliště města Židlochovice: Město Židlochovice, Brněnská ul. 667 01 Vojkovice, tel.: 608 707 224, e-mail: koupaliste.zidlochovice@seznam.cz
  • Mlýn PENAM, a.s.: Vojkovice, Mlýnská 99, 667 01 Židlochovice, tel: 54742861
  • Autoopravna, Svobodová Jana Ing., Hlavní 242, 667 01 Vojkovice
    parcelní č. 797/6 - manipulační plocha, parcelní č. 797/13 - provozovna autoservisu
Ohrožující objekty na území obce Vojkovice
Kontaminovaná místa na území obce Vojkovice
Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Vojkovice.

Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Obecním úřadu Vojkovice v kanceláři starosty obce.