Charakteristika zájmového území

Obec Vojkovice se nachází v Jihomoravském kraji, na území bývalého okresu Brno-venkov, asi 18 km od centra Brna. Obec spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Židlochovice. První písemná zmínka o obci je z roku 1131. V obci se nachází památkově chráněný kostel sv. Vavřince. Na území obce byla v roce 2008 uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna o výkonu 0,6 MW. V obci bylo k 1. 1. 2020 evidováno celkem 1200 obyvatel. Ve Vojkovicích je evidováno kolem 255 podnikatelských subjektů, z nichž výrazně převažují živnostníci. Dále se zde nachází základní škola I. stupně, mateřská škola, tělocvična, hřiště, koupaliště a pracoviště praktického lékaře.

Struktura půdního fondu

Celková rozloha řešeného území činí 697,6 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (511,4 ha). Zbytek plochy tvoří ostatní plochy (82,2 ha), zahrady (29,0 ha), vodní plochy (27,7 ha), zastavěné plochy (17,6 ha), trvale travní porosty (9,6 ha), vinice (1,8 ha) a sady (1,7 ha).

Využití pozemků v obci Vojkovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 511.4 ha 73.3 %
Vinice 1.8 ha 0.3 %
Zahrady 29.0 ha 4.2 %
Sady 1.7 ha 0.2 %
Trvalé travní porosty 9.6 ha 1.4 %
Lesní půda 16.7 ha 2.4 %
Vodní plochy 27.7 ha 4.0 %
Zastavěné plochy 17.6 ha 2.5 %
Ostatní plochy 82.2 ha 11.8 %
Celková výměra k.ú. 697.6 ha 100 %

 

Katastrální území obce Vojkovice

Obec je dopravně velice dobře dostupná, přičemž dopravní dostupnost zajišťuje silnice II/425, spojující Brno a Židlochovice. Obcí také prochází I. železniční koridor.

Území obce Vojkovice se rozkládá v nadmořské výšce 181 až 230 m n. m., přičemž většina intravilánu obce leží v nivě řeky Svratky.


Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska náleží území do karpatské předhlubně, která je tvořena nevrásněnými sedimenty uloženými v předpolí flyšového pásma Vnějších Západních Karpat. Území obce je budováno výhradně sedimentárními horninami, kdy podél toku Svratky najdeme rozsáhlé holocenní nivní sedimenty. V západní části obce se mírně zvedá terasa řeky Svratky, která je budována pleistocenními štěrkopísky, které jsou však z velké části překryty sprašovými pokryvy ze svrchního pleistocénu. Geomorfologicky území náleží do provincie Západní karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny a celku Dyjsko-svratecký úval. Východní část území náleží do podcelku Dyjsko-svratecká niva, západní část, tvořená sedimenty říčních teras, pak náleží do podcelku Rajhradská pahorkatina. Na nivních sedimentech v blízkosti vodních toků jsou vyvinuty zejména modální fluvizemě, přecházející do fluvizemí glejových, v erozních zářezech pak najdeme černozemě černické. Na sprašových pokryvech se vyskytují modální černozemě. V místech, kde se na povrchu vyskytují štěrkopísky říčních teras, pak převládají černozemě arenické, místy přecházející do arenických kambizemí.

 

Sklonitostní poměry na území obce Vojkovice

Digitální model reliéfu obce Vojkovice

Klimatické charakteristiky

Na území obce Vojkovice je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 9.1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 550 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do teplé klimatické oblasti T4. Lokalita se vyznačuje velmi dlouhým, velmi teplým a velmi suchým létem s velmi krátkým a teplým jarem a teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Charakteristika teplé podoblasti T4

Charakteristika T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrná teplota v dubnu [°C] 9 - 10
Průměrná teplota v říjnu [°C] 9 - 10
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 300 - 350
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 110 - 120
Počet jasných dnů 50 - 60