Charakteristika zájmového území

Obec Vojkovice se nachází v Jihomoravském kraji, na území bývalého okresu Brno-venkov, asi 18 km od centra Brna. Obec spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Židlochovice. První písemná zmínka o obci je z roku 1131. V obci se nachází památkově chráněny kostel sv. Vavřince. Na území obce byla v roce 2008 uvedena do provozu fotovoltaická elektrárna o výkonu 0,6 MW. V obci bylo k 1. 1. 2019 evidováno celkem 1158 obyvatel. V obci je evidováno kolem 255 podnikatelských subjektů, z nichž výrazně převažují živnostníci. V obci se nachází základní škola I. stupně, mateřská škola, tělocvična, hřiště, koupaliště a pracoviště praktického lékaře.

Využití pozemků v obci Vojkovice (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 511.9 ha 73.4 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 1.8 ha 0.3 %
Zahrady 28.8 ha 4.1 %
Sady 1.7 ha 0.2 %
Trvalé travní porosty 9.6 ha 1.4 %
Lesní půda 16.7 ha 2.4 %
Vodní plochy 27.7 ha 4 %
Zastavěná plochy 17.5 ha 2.5 %
Ostatní plochy 82.1 ha 11.8 %
Celková výměra k.ú. 697.6 ha 100 %

Katastrální výměra obce Vojkovice

Obec je dopravně velice dobře dostupná, přičemž dopravní dostupnost zajišťuje silnice II/425, spojující Brno a Židlochovice. Obcí také prochází I. železniční koridor.

Území obce Vojkovice se rozkládá v nadmořské výšce 181 až 230 m n. m., přičemž většina intravilánu obce leží v nivě řeky Svratky. Klimaticky, dle Quittova členění, patří území obce do nejteplejší oblasti T4.

Charakteristika chladné podoblasti T4

Charakteristika
T4
Počet letních dnů 60 - 70
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 170 - 180
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 19 - 20
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 80 - 90
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50

Z geologického hlediska náleží území do karpatské předhlubně, která je tvořena nevrásněnými sedimenty uloženými v předpolí flyšového pásma Vnějších Západních Karpat. Území obce je budováno výhradně sedimentárními horninami, kdy podél toku Svratky najdeme rozsáhlé holocenní nivní sedimenty. V západní části obce se mírně zvedá terasa řeky Svratky, která je budována pleistocenními štěrkopísky, které jsou však z velké části překryty sprašovými pokryvy ze svrchního pleistocénu. Geomorfologicky území náleží do provincie Západní karpaty, subprovincie Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní vněkarpatské sníženiny a celku Dyjsko-svratecký úval. Východní část území náleží do podcelku Dyjsko-svratecká niva, západní část, tvořená sedimenty říčních teras, pak náleží do podcelku Rajhradská pahorkatina. Na nivních sedimentech v blízkosti vodních toků jsou vyvinuty zejména modální fluvizemě, přecházející do fluvizemí glejových, v erozních zářezech pak najdeme černozemě černické. Na sprašových pokryvech se vyskytují modální černozemě. V místech, kde se na povrchu vyskytují štěrkopísky říčních teras, pak převládají černozemě arenické, místy přecházející do arenických kambizemí.

 

Sklonitostní poměry na území obce Vojkovice

Digitální model reliéfu obce Vojkovice