Analýza časových možností

Pro vodní toky na území obce Všemyslice jsou k dispozici orientační postupové doby povodňových průtoků. Ty jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností. Rychlost postupu povodňových průtoků ovlivňuje stav vegetace, splaveniny, ledové jevy, šířka inundace, spádové stupně apod. Postupová doba je od Týna nad Vltavou po Orlík cca 2 - 3 h, od Bechyně po Týn nad Vltavou cca 2 - 4 h. Další vodní toky na území obce Všemyslice nemají vzhledem k malé délce toku a charakteru jejich povodí postupové doby stanoveny. Případný postup povodňové vlny bude značně rychlý, zejména při povodni zapříčiněné přívalovou srážkou velké intenzity.

Odhad tendence vývoje další povodňové situace, vycházející mimo jiné ze skutečného stavu nasycení půdy a nepříznivé předpovědi (vydatné srážky na více následujících dnů), je nejdůležitějším předpokladem pro včasné vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity. Včasné znamená dříve, než hladina směrodatné hodnoty skutečně dosáhne. Z tohoto důvodu je doslova životně důležitá předpovědní služba zajišťovaná ČHMÚ ve spolupráci s vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy, státní podnik.

Orientační postupové doby povodňových průtoků