Charakteristika zájmového území

Obec Veselíčko se nachází v Olomouckém kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou. K 1. 1. 2020 žije v obci 894 obyvatel. Velikost obce činí 1316,7 ha.

První písemné zmínka o Veselíčku pochází z roku 1275. Od poloviny 16. století bylo centrem malého panství, ke kterému patřily i vesnice v okolí včetně Velkého Újezdu, Buku, Lazníček a Výklek.

Veselíčko leží na úpatí Oderských hor, 5 km západně od Lipníka nad Bečvou. Většina zastavěného území leží pod vrchem Dubina. Součástí obce je dále místní část Tupec, která zástavbou volně navazuje na Veselíčko. Intravilán obce leží v plochém reliéfu, který je oddělen od lesních pozemků výraznou terénní hranou. Většina zastavěného území obce se pohybuje v nadmořské výšce kolem 250 m n. m. Nejvyšší body leží v severní polovině katastru obce a přesahují nadmořskou výšku 350 m. Celé území obce je relativně členité, s převážným severo – jižním směrem orientace svahů, což má vliv na odtokové poměry v území.

Zastavěné území má charakter převážně rodinných domů se zahradami a sady doplněné o menší zemědělské komplexy. Průmyslové a výrobní komplexy se v obci nenacházejí.

V katastru obce se nachází maloplošné zvláště chráněné území PP Veselíčko a PP Dolní a Prostřední Svrčov. PP Veselíčko se rozprostírá v areálu zámeckého parku a byla vyhlášená z potřeby ochrany kolonie netopýra velkého, PP Dolní a Prostřední Svrčov zahrnuje rybníky mimo intravilán obce s výskytem kuňky ohnivé.

Katastrální území obce Veselíčko

Katastrální území obce Veselíčko


Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geomorfologického hlediska obec leží na rozmezí dvou geomorfologických provincií. Západní část území náleží do provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenické, oblasti Jesenické, celku Nízký Jeseník - je jedním z nejstarších geologických celků střední Evropy s pozůstatky sopečné činnosti. Je tvořen především prvohorními, kulmskými sedimentovanými horninami, spočívající na předchozích sedimentech a vulkanitech, vzniklých intenzívní sopečnou činností na dně devonského moře. Východní část je součásti provincie Západní Karpaty, subprovince Vněkarpatské sníženiny, oblasti Západní Vněkarpatské sníženiny, celku Moravská brána - tvoří ji plochá pahorkatina vyplněná neogénními sedimenty s pokryvem uloženin pevninského ledovce a s rozsáhlými sprašovými pokryvy.

Geomorfologický celek Nízký Jeseník se na území obce dále dělí na podcelek Tršická pahorkatina, kterou tvoří plochá pahorkatina vyplněná neogénními sedimenty s pokryvem uloženin pevninského ledovce a s rozsáhlými sprašovými pokryvy, a na okrsek Čekyňská pahorkatina, kterou tvoří plochá pahorkatina vyplněná neogénními sedimenty s pokryvem uloženin pevninského ledovce a s rozsáhlými sprašovými pokryvy.
Geomorfologický celek Moravská brána se na území obce dále dělí na podcelek Bečevská brána, která je vyplněná neogenními mořskými a pleistocenními říčními sedimenty a na okrsek Jezernická pahorkatina. Jezernická pahorkatina se nachází v severozápadní části Bečevské brány. Jedná se o plochou pahorkatinu tvořenou badenskými a pleistocenními říčními, eolitickými a svahovými uloženinami. Nejvyšším bodem je vrchol Stráže, který měří 331 metrů.


Struktura půdního fondu

Intravilán obce Veselíčko je tvořen půdním typem luvizem, konkrétně subtypem luvizem modální. Na zalesněných částech severně od intravilánu jej doplňuje půdní typ kambizem, konkrétně subtypy kambizem modální a luvická a varieta kambizem mesobazická. Zemědělsky obdělávané plochy na jih od intravilánu jsou tvořeny půdním typem šedozem, konkrétně subtypem šedozem modální a půdním typem hnědozem, subtypem hnědozem modální. Koryta vodních toků a půdy v jejich bezprostřední blízkosti jsou tvořeny půdním typem fluvizem, subtypem fluvizem glejová.

Celková rozloha řešeného území činí 1 316,7 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (576,2 ha). Zemědělská půda (620,4 ha) je tvořena ornou půdou (309,5 ha), ovocnými sady (157,1 ha), trvalými travními porosty (63,1 ha), zahradami (55,5 ha) a chmelnicemi (35,2 ha). Zbytek plochy území tvoří zejména ostatní plocha (93,5 ha) a zastavěné plochy a nádvoří (15,9 ha). Vodní plochy se rozkládají na 10,6 ha.

Využití pozemků v obci Veselíčko (dle ČSÚ k 1. 1. 2020)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 309,5 ha 23,5 %
Chmelnice 35,2 ha 2,7 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 55,5 ha 4,2 %
Sady 157,1 ha 11,9 %
Trvalé travní porosty 63,1 ha 4,8 %
Lesní půda 576,2 ha 43,8 %
Vodní plochy 10,6 ha 0,8 %
Zastavěné plochy 15,9 ha 1,2 %
Ostatní plochy 93,5 ha 7,1 %
Celková výměra k.ú. 1 316,7 ha 100,0 %


Klimatické charakteristiky

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá severní část katastru do mírně teplé klimatické oblasti MT10, intravilán obce se rozkládá v mírně teplé klimatická oblasti MT11 a jižní část obce spadá do teplé oblasti T2. Průměrný roční úhrn srážek v této oblasti se pohybuje kolem 600 až 700 mm, průměrné roční teploty jsou okolo 8–9 °C. Na podnebí má v dané lokalitě značný vliv nadmořská výška a charakter reliéfu.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT10, MT11 a T2

Charakteristika T2 MT10 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50

 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001690.00169
starting _require0.048540.05023
end _require0.000260.05049
starting _initRouter3.0E-50.05053
finishing _initRouter0.178350.22887
starting init0.009840.23871
finishing init0.095730.33444
starting postDispatch0.069350.40379
finishing postDispatch0.749441.15324
finish4.0E-51.15327