Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Ve městě Vysoké Mýto je při povodni ohrožováno 82 budov. V těchto objektech je ohrožováno zhruba 77 obyvatel, z toho 12 obyvatel patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například s demografickým vývojem města. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi ve městě.
Ohrožené objekty na území města - agregované

Záplavové území toku Loučná na území města Vysoké Mýto

 

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází jeden ohrožující objekt, který by mohl být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Jedná se o ČOV Vysoké Mýto. Na území města se nachází devět kontaminovaných míst.
Ohrožující objekty na území města Vysoké Mýto
Kontaminovaná místa na území města Vysoké Mýto

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) na území města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem města Vysoké Mýto.

Všechny povodňové plány jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na Městském úřadu Vysoké Mýto v kanceláři starosty města.