Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území města Vysoké Mýto je řeka Loučná s přítokem Knířovský potok.

Řeka Loučná pramení ve Svitavské pahorkatině v nadmořské výšce 516,4 m na okraji obce Karle, zhruba 5 km západně od Svitav. Protéká Loučenskou tabulí, skloněnou k severu a výrazně členěnou hlubokými údolími vodních toků. V oblasti středního a dolního toku přítoky Loučné napájejí četné rybníky; největší z nich jsou Velký zálešský (45,8 ha) a Chobot (42,1 ha) u Vysokého Mýta a Lodrant u Jaroslavi. Na samotné Loučné nejsou žádné přehrady; před ústím se nacházejí četné jezy.

Loučná protéká městy Litomyšl, Vysoké Mýto, Dašice a Sezemice. U obce Cerekvice nad Loučnou přibírá levostranný přítok Desnou. Loučná ústí zleva do Labe u Sezemic v nadmořské výšce 217,9 m.

Knířovský potok pramení jihozápadně od obce Knířov a protéká severovýchodním až severním směrem. Délka toku je 3,24 km. Knířovský potok je přítokem Blahovského potoka, který se vlevá do Průmyslového náhonu, přítoku Loučné.

Zvláštním korytem je do města veden Průmyslový náhon Loučné o délce 2,9 km. Zpět do Loučné ústí na okraji města nedaleko ulice B. Korábové u stadionu. Podobně územím města protékají i Prostřední náhon (délka 1,7 km) a Malý náhon (délka 0,22 km). Prostřední náhon je vedlejší rameno Průmyslového náhonu, které se v ulici Choceňská (pod silničním mostem) vlévá do Loučné. Malý náhon se odděluje od Průmyslového náhonu v ulici Weinfurtherova a ústí do Prostředního náhonu.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Loučná

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
HP B Cerekvice nad Loučnou (Loučná) 52,9 1,79 8,78 23 31,3 55,9 68,9

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Labe, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Nejbližší měrný profil kategorie B leží v Cerekvici nad Loučnou, která leží výše na toku Loučné. Tento hlásný profil slouží pro vyhlašování SPA na území města. » Pro potřeby města byl také vybudován hlásný profil kategorie C, který se nachází v místě lokálního vybřežení Průmyslového náhonu, který protéká centrem města. »

Hlásné profily směrodatné pro území města Vysoké Mýto

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.