Charakteristika zájmového území

Město Vysoké Mýto leží v Pardubickém kraji přibližně 30 kilometrů jihovýchodně od Pardubic. Město má 6 přidružených obcí: Brteč, Domoradice, Knířov, Lhůta, Svařeň, Vanice. Ve Vysokém Mýtě bylo k 31. 12. 2014 evidováno 12 198 obyvatel. Velikost katastru města činí 42,03 km2, z toho přibližně 72,5 % tvoří zemědělská půda, 13,6 % lesy, 3,5 % zastavěné plochy, 0,7 % vodní plochy a 9,7% ostatní plochy.

Město Vysoké Mýto bylo založeno ve 13. století králem Přemyslem Otakarem II. jako obchodní středisko na spojnici Čech s Moravou. Město je proslulé výrobou autobusů dříve pod značkou Karosa, dnes Iveco. Historie automobilového průmyslu začala ve městě v první polovině 20. století. Ve své bohaté historii město prožívalo doby rozkvětu, kdy bohatlo a lidem se dařilo, ale přicházely také zhoubné požáry a cizí vojska. Po odchodu poslední z nich - sovětské armády - v roce 1990 se město postupně vzpamatovalo a ze šedého poničeného města rozkvetlo do současné podoby. Vysoké Mýto se opět stalo krásným a přívětivým místem pro svoje obyvatele i návštěvníky se širokou nabídkou kulturního a sportovního vyžití.   

Katastrální území města je situováno v Loučenské tabuli v nadmořské výšce 300 m, má převážně rovinatý charakter, nevyskytují se zde výrazné vyvýšeniny. Nejvyšší bod území je Bučkův kopec s nadmořskou výškou 315 m.

Správní území města Vysoké Mýto geomorfologicky náleží do Hercynského systému a provincie Česká vysočina. Celé území spadá do subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina a podcelku Loučenská tabule. Z geologického hlediska tvoří podloží území města a okolí převážně mezozoické horniny (pískovce, jílovce), na západě území převládají kvartérní sedimenty (hlíny, spraše, písky a štěrky). Půdní poměry území města jsou charakterizovány několika půdními typy. V okolí vodních toků Loučná a Knířovský potok tvoří půdní pokryv fluvizemě, dále se při západním okraji území nacházejí hnědozemě, ostrůvkovitě jsou zastoupeny i kambizemě a černice. Studované území leží v teplé klimatické oblasti T2. Místní klima je charakterizováno teplým létem a průměrnou zimou. Průměrný roční srážkový úhrn činí 550 - 600 mm.

Letecký snímek města Vysoké Mýto