Charakteristika zájmového území

Město Vysoké Mýto leží v Pardubickém kraji přibližně 30 kilometrů jihovýchodně od Pardubic. Město má 6 přidružených obcí: Brteč, Domoradice, Knířov, Lhůta, Svařeň, Vanice. Ve Vysokém Mýtě bylo k 1. 1. 2017 evidováno 12 390 obyvatel.

Využití pozemků ve městě Vysoké Mýto (dle ČSÚ k 31.12. 2016)

 Druh půdy Plocha Zastoupení
Orná půda 2305.8 ha 54.9 %
Chmelnice 0 ha 0%
Vinice 0 ha 0%
Zahrady 142 ha 3.4 %
Sady 5.3 ha 0.1 %
Trvalé travní porosty 577.3 ha 13.7 %
Lesní půda 571.7 ha 13.6 %
Vodní plochy 38.4 ha 0.9 %
Zastavěná plochy 150 ha 3.6 %
Ostatní plochy 412.1 ha 9.8 %
Celková výměra k.ú. 4202.6 ha 100%

Katastrální území města je situováno v Loučenské tabuli v nadmořské výšce 300 m, má převážně rovinatý charakter, nevyskytují se zde výrazné vyvýšeniny. Nejvyšší bod území je Bučkův kopec s nadmořskou výškou 315 m.

Správní území města Vysoké Mýto geomorfologicky náleží do Hercynského systému a provincie Česká vysočina. Celé území spadá do subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina a podcelku Loučenská tabule. Z geologického hlediska tvoří podloží území města a okolí převážně mezozoické horniny (pískovce, jílovce), na západě území převládají kvartérní sedimenty (hlíny, spraše, písky a štěrky). Půdní poměry území města jsou charakterizovány několika půdními typy. V okolí vodních toků Loučná a Knířovský potok tvoří půdní pokryv fluvizemě, dále se při západním okraji území nacházejí hnědozemě, ostrůvkovitě jsou zastoupeny i kambizemě a černice. Studované území leží v teplé klimatické oblasti T2. Místní klima je charakterizováno teplým létem a průměrnou zimou. Průměrný roční srážkový úhrn činí 550 - 600 mm.

Katastrální území města Vysoké Mýto