Charakteristika zájmového území

Město Vysoké Mýto leží v Pardubickém kraji přibližně 30 km jihovýchodně od Pardubic. Město má 6 přidružených částí: Brteč, Domoradice, Knířov, Lhůta, Svařeň, Vanice. Ve Vysokém Mýtě bylo k 31. 12. 2021 evidováno 12 007 obyvatel.

Katastrální území města Vysoké Mýto

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Katastrální území města je situováno v Loučenské tabuli v nadmořské výšce 300 m, má převážně rovinatý charakter a nevyskytují se zde výrazné vyvýšeniny. Nejvyšší bod území je Bučkův kopec s nadmořskou výškou 315 m.

Správní území města Vysoké Mýto geomorfologicky náleží do Hercynského systému a provincie Česká vysočina. Celé území spadá do subprovincie Česká tabule, oblasti Východočeská tabule, celku Svitavská pahorkatina a podcelku Loučenská tabule. Z geologického hlediska tvoří podloží území města a okolí převážně mezozoické horniny (pískovce, jílovce), na západě území převládají kvartérní sedimenty (hlíny, spraše, písky a štěrky).

 

Struktura půdního fondu

Půdní poměry území města jsou charakterizovány několika půdními typy. V okolí vodních toků Loučná a Knířovský potok tvoří půdní pokryv fluvizemě, dále se při západním okraji území nacházejí hnědozemě, ostrůvkovitě jsou zastoupeny i kambizemě a černice.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha katastrálního území města Vysoké Mýto je 4203 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že v území převažuje orná půda (2301 ha).

Využití pozemků ve městě Vysoké Mýto (dle ČSÚ k 31. 12. 2021)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 2301 ha 54,7 %
Zahrady 145 ha 3,4 %
Sady 5 ha 0,1 %
Trvalé travní porosty 578 ha 13,8 %
Lesní půda 572 ha 13,6 %
Vodní plochy 38 ha 0,9 %
Zastavěné plochy 150 ha 3,6 %
Ostatní plochy 414 ha 9,9 %
Celková výměra k. ú. 4203 ha 100 %


Klimatické charakteristiky

Na území města Vysoké Mýto je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 8,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 551 - 600 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území města do teplé klimatické oblasti T2. Místní klima je charakterizováno teplým létem a průměrnou zimou. Průměrný roční srážkový úhrn činí 550 - 600 mm.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí T2

Charakteristika T2
Počet letních dnů 50 - 60
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170
Počet mrazových dnů 100 - 110
Počet ledových dnů 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50
Počet zamračených dnů 120 - 140
Počet jasných dnů 40 - 50