Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Městský úřad Vysoké Mýto.
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise města Vysoké Mýto.

V době mimo povodeň se rozhodnutí povodňových orgánů řídí podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) mohou povodňové komise vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím, na které se nevztahuje správní řád. Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány.

V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise města, požádá vyšší povodňovou komisi orgánu obce s rozšířenou působností - povodňovou komisi ORP Vysoké Mýto o převzetí povodňové ochrany na jejím území. Nižší komise nepřestává pracovat.

Jakým způsobem žádat viz kapitola 4.6 Způsob vyžádání pomoci při povodni

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise města Vysoké Mýto:

 • povodňové komisi ORP Vysoké Mýto
 • povodňovým komisím obcí Zámrsk, Týnišťko a Radhošť, které leží na toku Loučná pod městem
 • operačnímu středisku HZS Pardubického kraje
 • fyzickým a právnickým osobám na území města, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise města Vysoké Mýto od:

 • předpovědní povodňové služby
 • obcí Hrušová a Cerekvice nad Loučnou, ležících na toku nad městem
 • povodňové komise ORP Vysoké Mýto
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od HZS Pardubického kraje

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může Povodňový orgán města Vysoké Mýto obdržet:

 • od povodňového orgánu ORP Vysoké Mýto
 • na základě vlastního zjištění, pochůzkou kolem vodních toků
 • z internetu (http://www.pla.cz, http://www.chmi.cz)
 • od HZS Pardubického kraje
Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole 4.2.1 Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni a příloh č.4  Statutu povodňové komise a Jednacího řádu povodňové komise města Vysoké Mýto.

Zahájení činnosti povodňové komise města Vysoké Mýto včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňového deníku a vyrozumí se o tom: 

 • Povodňové orgány obcí Zámrsk, Týnišťko a Radhošť
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS Pardubického kraje
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik

Předseda povodňové komise - starosta města:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity v územním obvodu města Vysoké Mýto
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území města Vysoké Mýto
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci v územním obvodu města Vysoké Mýto v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise

Povinnosti povodňové komise města Vysoké Mýto:

 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území města Vysoké Mýto
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím obcí Zámrsk, Týnišťko a Radhošť, ležících níže na toku a komisi ORP Vysoké Mýto
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední obce o nebezpečí a  průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • organizuje hlídkovou službu na území města Vysoké Mýto
 • zajišťuje organizaci evakuace na území města Vysoké Mýto
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech města Vysoké Mýto
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území města Vysoké Mýto
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území města Vysoké Mýto
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území města Vysoké Mýto
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území města Vysoké Mýto
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území města Vysoké Mýto
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území města Vysoké Mýto
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území města Vysoké Mýto (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území města Vysoké Mýto
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území města Vysoké Mýto
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území města Vysoké Mýto a zajišťuje jejich evidenci (majetek města, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území města Vysoké Mýto
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území na území města Vysoké Mýto

 

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha 3: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Hradec Králové (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Labe, státní podnik. (správce povodí a vodního toku)
 3. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 4. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 5. Hasičský záchranný sbor
 6. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Vysoké Mýto
 7. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Vysoké Mýto
 8. Složky Armády ČR
 9. Orgány ochrany veřejného zdraví
 10.  Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
 11.  Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Město provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVV (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a vyrozumívacího systému. »

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící/vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)

 

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům/byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuačního prostoru (pěšky/vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí:

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.