Charakteristika zájmového území

Město Vyškov leží ve východní části Jihomoravského kraje a je současně i obcí s rozšířenou působností. Město se dělí na 5 katastrálních území: Dědice u Vyškova, Lhota, Opatovice u Vyškova, Rychtářov a Vyškov a 14 místních částí: Brňany, Dědice, Hamiltony, Křečkovice, Lhota, Nosálovice, Nouzka, Opatovice, Pařezovice, Pazderna, Rychtářov, Vyškov-město, Vyškov-předměstí a Zouvalka. K 1. 1. 2023 bylo ve městě evidováno 20 426 obyvatel. Rozloha města je 5 046,5 ha.

Městem Vyškov prochází dálnice D1 v úseku Brno – Kroměříž, ze které zde odbočuje rychlostní silnice D46 ve směru na Olomouc. Z D46 pak odbočuje ve směru na Kroměříž silnice první třídy I/47. Silnicemi druhé třídy, procházející Vyškovem, jsou II/379 v úseku Jedovnice – Vyškov, II/430 v úseku Rousínov – Vyškov a II/431 v úseku Vyškov – Bučovice.

Území města Vyškov

 

Geomorfologické a geologické charakteristiky

Území města Vyškov leží dle geomorfologického členění na hranici provincií Česká vysočina a Západní Karpaty. Dále dle geomorfologické regionalizace spadá zájmové území do soustav Česko-moravská, Vněkarpatské sníženiny, Vnější západní Karpaty, podsoustav Brněnská vrchovina, Západní Vněkarpatské sníženiny, Středomoravské Karpaty, celků Drahanská vrchovina, Vyškovská brána, Litenčická pahorkatina, podcelků Konická vrchovina, Ivanovická brána, Bučovická pahorkatina a okrsků Kojálská planina, Bousínský les, Ivanovická brána, Kučerovská pahorkatina.

Z geologického hlediska územím města Vyškov prochází hranice mezi dvěma velkými geologickými jednotkami, a to českým masivem, který byl vyzdvižen v době hercynského vrásnění a karpatskou soustavou, která se vyzdvihla později během alpínského vrásnění. Západní vyvýšená část území náleží hercynidům. Nachází se zde horniny paleozocikého stáří, konkrétně slepence, droby, břidlice a prachovce. Ve zbylé sníženině pak nalezneme převážně spraše, podél vodních toků pak kvartérní sedimenty.

Reliéf zájmového území je rozdílný v závislosti na geologickém podkladu. Střední nadmořská výška se od západu snižuje. V západní části je reliéf členitý a má vrchovinný charakter.

 

Struktura půdního fondu

V západní části území města Vyškov se nachází převážně kyselé kambizemě a hnědozemě, na východě pak úrodné černozemě a černice.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území je 5 046,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se na území města vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako orná půda (47,0 %).

Využití území na katastru města Vyškov (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 2 373,8 ha 47,0 %
Zahrady 149,7 ha 3,0 %
Ovocné sady 27,2 ha 0,5 %
Trvalé travní porosty 259,4 ha 5,2 %
Lesní půda 1 068,9 ha 21,2 %
Zastavěné plochy 212,1 ha 4,2 %
Vodní plochy 117,2 ha 2,3 %
Ostatní plochy 838,2 ha 16,6 %
Celková výměra k. ú. 5 046,5 ha 100,0 %

 

Klimatické charakteristiky

Na území města Vyškov je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981 - 2010) v intervalu 9,1 - 10 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 501 - 550 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961 - 2000) spadá území města do klimatických oblastí T2, MT5, MT9, MT10 a MT11.

Oblast T2 se vyznačuje létem dlouhým, teplým a suchým. Přechodné období je krátké a mírné. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkou dobou trvání sněhové pokrývky.

Oblast MT5 se vyznačuje létem normálně dlouhým až krátkým, mírné až mírně chladným, suchým až mírně suchým. Přechodné období je normální až dlouhé s mírným jarem a mírným podzimem. Zima normálně dlouhá, mírně chladná, suchá až mírně suchá, s normálním trváním sněhové pokrývky.

Oblast MT9 se vyznačuje létem dlouhým, teplým, suchým až mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Oblast MT10 se vyznačuje létem dlouhým, teplým, mírně suchým. Přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Oblast MT11 se vyznačuje mírně teplým a krátkým jarem, dlouhým, teplým a suchým létem, mírně teplým a krátkým podzimem, mírně teplou, velmi suchou a krátkou zimou, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Charakteristika klimatických oblastí

Charakteristika T2 MT5 MT9 MT10 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 30 - 40 40 - 50 40 - 50 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 130 - 140 110 - 130 110 - 130 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 40 - 50 30 - 40 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -4 - (-5) -3 - (-4) -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 16 - 17 17 - 18 17 - 18 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 6 - 7 7 - 8 7 - 8 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 100 - 120 100 - 120 100 - 120 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 350 - 450 400 - 450 400 - 450 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 250 - 300 250 - 300 200 - 250 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 60 - 100 60 - 80 50 - 60 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150 120 - 150 120 - 150 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 50 - 60 40 - 50 40 - 50 40 - 50

Klimatické oblasti na území města Vyškov