Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Vyškov

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Vyškov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Území města Vyškov spadá do působnosti Povodí Moravy, s. p.

Nejvýznamnějšími vodními toky na území města Vyškov jsou: Velká Haná, Malá Haná, Haná, Drnůvka Rostěnický potok. 

Vodní toky na území města Vyškov

Vodní tok Malá Haná na území města Vyškov protéká částmi Opatovice a Dědice nad soutokem s Velkou Hanou. Celková délka toku protékajícího zájmovým územím je 2,9 km. Po obou březích toku je roztroušena obytná zástavba. Koryto je v dolní části regulované.

Vodní tok Velká Haná na území města Vyškov protéká částmi Hamiltony a Dědice nad soutokem s Malou Hanou. Celková délka toku v zájmovém území je 2,1 km. Obytná zástavba je střídavě po obou březích toku. V dolní části je koryto regulované.

Vodní tok Haná vzniká soutokem Malé Hané a Velké Hané v Dědicích, dále protéká centrem Vyškova, ve spodní části města se vlévá Rostěnický potok. Celková délka toku v zájmovém území je 4,6 km. Po obou březích toku se nachází roztroušená i souvislá zástavba a průmyslové podniky. Koryto toku je v celém úseku regulované.

Drnůvka ve městě Vyškov protéká Nosálovicemi a východní částí města. Celková délka toku v zájmovém území je 2,3 km. Na okraji Vyškova se vlévá do Rostěnického potoka. Koryto toku je v celé délce regulované. Ve střední části před železničním náspem je v důsledku malého sklonu značně zanesené a zarostlé vegetací. Pod cukrovarem je tok veden dvěma uzavřenými profily typ BENEŠ 2000 x 1500. Délka zatrubnění činí cca 250 m.

Rostěnický potok vytéká z vodní nádrže Kačenec II. Protéká jižní částí Vyškova. Vlévá se do Hané. Celková délka toku v zájmovém území je 1,4 km. Po levé straně toku je zástavba panelovými domy, po pravé straně je řadová zástavba. Před začátkem zástavby se zleva vlévá Drnůvka. Koryto toku je v celé délce regulované.

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků na území města Vyškov

Místo profiluŘ. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A VD Opatovice, Malá Haná 1,5 0,0967 3,6 7,8 10,1 16,1 19,0
Hlásný profil kat. A Opatovice nad nádrží, Malá Haná 7,02 0,118 2,3 7,0 9,7 17,6 21,5
Hlásný profil kat. B Vyškov, Haná 32,4 0,303 7,5 16,5 21,0 34,0 40,0


Základní údaje o vodních dílech na území města Vyškov

Přehled vodních děl na území města Vyškov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města Vyškov se nachází čtyři vodní díla. Jedná se o vodní nádrže Jandovka, Kačenec I a Kačenec II, spadající do IV. kategorie TBD a slouží převážně k chovu ryb a rekreaci. Mimo jiné je na území města situováno také pět malých vodních nádrží a koupaliště, která ale nejsou pro území města ohrožující. Pro území města je významná i vodní nádrž Opatovice, která spadá do I. TBD kategorie a nachází se na vodním toku nad městem. Jejím hlavním účelem je vodárenský odběr a manipulace s průtoky - tedy zajištění minimálního průtoku, případně transformace povodňového průtoku.