Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území města Žďár nad Sázavou

Přehled vodních toků a jejich správců na území města Žďár nad Sázavou a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
Územím města Žďár nad Sázavou protéká velké množství vodních toků, z nichž nejvýznamnějšími jsou Sázava, Stržský potokStaviště. Tyto vodní toky spadají mezi významné vodní toky podle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Vodní toky delší než 0,5 km na území města Žďár nad Sázavou

Sázava

Řeka Sázava pramení na území obce Cikháj jihovýchodně od Kamenného vrchu (766 m n. m.). Teče jihozápadním směrem a napájí Velké Dářko. Odtud teče jižním směrem přes Nový rybník, Železný rybník, Stříbrný rybník a Hamerský rybník do obce Polnička, napájí VD Pilská, Bránský rybník a teče do intravilánu města Žďár nad Sázavou. Skrze Bránský rybník se do Sázavy vlévá Stržský potok a pod mostem ulice Sázavské se do ní vlévá vodní tok Staviště a řeka se stáčí na západ. Pod mostem 1. máje protéká přes jez, za mostem Strojírenská teče kolem limnigrafické stanice ČHMÚ. Sázava poté protéká západní částí intravilánu města a vtéká na území obce Hamry nad Sázavou. Plocha celého povodí, které odvodňuje severní oblasti Českomoravské vrchoviny a severní výběžek Středočeské žulové pahorkatiny, činí 4 350 km2. Celková délka toku je 224,6 km.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Sázava (zdroj: Povodňový plán města z roku 2003)

Místo profiluPlocha povodí
[km2]
N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Sázava - hráz Pilské nádrže 34,0 7,3 9,5 12,5 14,8 20,3 20,3 22,8
Sázava - Stržský potok - hráz Stržské nádrže 24,0 7,7

9,8

12,8 15,1 17,5 20,7 23,2
Sázava - hráz Branského rybníka 75,3 13,1 17,7 23,2 27,4 31,7 37,6 42,1
Sázava - potok Staviště - hráz nádrže Staviště 19,1 3,4 - 8,7 12,1 16 19,9 25

Staviště

Vodní tok Staviště pramení v lese západně od intravilánu obce Vlachovice (710 m n. m.) a teče západním směrem. Po výtoku z lesa pokračuje přes zemědělské pozemky na jih, protéká východem zastavěného území obce Lhotka a teče dále jihozápadním směrem do lesů. Nad silnicí č. I/19 se stáčí a teče západním směrem. Po cca 2 kilometrech napájí VD Staviště ve východní části města Žďár nad Sázavou a po výtoku z nádrže pokračuje další kilometr a vlévá se jako levostranný přítok do Sázavy (560 m n. m.). Celková délka toku je přibližně 11,2 km.

Stržský potok

Vodní tok pramení v lese východně od intravilánu obce Cikháj ve výšce 710 m n. m. a teče západním směrem přes Mlynářův rybník a rybník Myslivna. Na hranici lesa a zemědělských pozemků se stáčí na jih do Světnova, protéká intravilánem obce do VD Strž. Za nádrží pokračuje jižním až jihozápadním směrem do PP Louky u Černého lesa a pak do Konventského rybníka v severní části města Žďár nad Sázavou. Z rybníka teče asi 300 m, podtéká barokní most a vtéká do Bránského rybníka. Z rybníka poté vytéká Sázava. Celková délka toku je přibližně 11,9 km.

Základní údaje o vodních dílech na území města Žďár nad Sázavou

Přehled vodních děl na území města Žďár nad Sázavou naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území města se nachází velké množství vodních děl - celkově je jich přes 5 desítek. Hydrologickou situaci na území města mohou velkou měrou ovlivnit větší vodní díla nacházející se na vodních tocích ve městě a nad ním. Na Sázavě jsou to vodní díla: Velké Dářko, Nový rybník, VD Pilská a Bránský rybník. Na Stržském potoce je to VD Strž a Konventský rybník. Na vodním toku Staviště je to VD Staviště.
Více informací viz kapitola Vodní díla.