Organizace povodňové služby

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány.

Postavení a činnost povodňových orgánů jsou specifikovány:

 • Mimo období povodně je povodňovým orgánem Městský úřad Žďár nad Sázavou.
 • Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise města Žďár nad Sázavou.

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle správního řádu. V době povodně (při vyhlášení II. a III. SPA) jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád.

Jsou ustanoveny povodňové komise obcí, měst, obcí s rozšířenou působností, krajů a ústřední povodňová komise. Tyto povodňové komise řídí a koordinují protipovodňovou ochranu na svém území. V momentě, kdy povodňová situace přesáhne možnosti povodňové komise města a ta požádá vyšší povodňovou komisi o převzetí povodňové ochrany na jejím území, přebírá řízení ochrany před povodněmi povodňová komise vyšší. Nižší komise nepřestává pracovat. Povodňový orgán města je podřízen povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností - povodňové komisi ORP Žďár nad Sázavou.

Ochrana před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány. V kompetenci povodňových komisí je činit opatření a vydávat příkazy, které nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Platí pouze po dobu povodně, tj. do odvolání II. nebo III. stupně povodňové aktivity.

Povodňovou ochranu na území města Žďár nad Sázavou bude řídit povodňová komise města Žďár nad Sázavou, v případě extrémního ohrožení povodňová komise ORP Žďár nad Sázavou.

Informace o vývoji povodňové situace předává povodňová komise města Žďár nad Sázavou:

 • povodňové komisi ORP Žďár nad Sázavou
 • povodňovým komisím obcí Hamry nad Sázavou a Sázava
 • KOPIS Kraje Vysočina
 • fyzickým a právnickým osobám na území města, které jsou ohroženy povodní s využitím sirény a místního informačního systému, případně osobním předáním - pochůzkou (v případě selhání ostatních možností doručení zprávy)

Informace v rámci hlásné povodňové služby přebírá povodňová komise města Žďár nad Sázavou od:

 • předpovědní povodňové služby
 • obce Polnička, Světnov a Lhotka, které se nacházejí na vodních tocích nad městem
 • povodňové komise ORP Žďár nad Sázavou
 • hlídkové služby
 • pozorovatelů hlásných profilů a jiných osob
 • případně od KOPIS Kraje Vysočina

Zprávu o vzniku jednotlivých SPA může povodňový orgán města Žďár nad Sázavou obdržet:

Organizace povodňové služby vychází z opatření stanovených v kapitole Činnosti povodňového orgánu při nebezpečí povodně a při povodni, ze Statutu povodňové komiseJednacího řádu povodňové komise města Žďár nad Sázavou.

Zahájení činnosti povodňové komise města Žďár nad Sázavou včetně důvodů se musí vždy zapsat (datum a čas) do povodňové knihy a vyrozumí se o tom:

 • Povodňové orgány obcí Hamry nad Sázavou a Sázava
 • Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou
 • Fyzické a právnické osoby ohrožené povodní
 • KOPIS HZS Kraje Vysočina
 • Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, státní podnik a Povodí Moravy, s. p.
 • Správce vodních toků – Lesy České republiky, s. p., Povodí Vltavy, státní podnik, Povodí Moravy, s. p., ŽĎAS, a. s

Předseda povodňové komise - starosta města:

 • rozhoduje o svolání povodňové komise
 • řídí činnost povodňové komise
 • organizuje a koordinuje činnosti povodňové komise
 • svolává a vede pravidelné povodňové prohlídky a prověrky organizační a technické připravenosti, inicializuje revize povodňového plánu
 • rozděluje úkoly členům povodňové komise
 • na základě informací o situaci vydává rozhodnutí k realizaci protipovodňových opatření
 • vyhlašuje a odvolává druhý a třetí stupeň povodňové aktivity na území města Žďár nad Sázavou
 • schvaluje obsah informací pro sdělovací prostředky
 • rozhoduje o nasazení sil a prostředků na území města Žďár nad Sázavou
 • rozhoduje o přidělení humanitární pomoci na území města Žďár nad Sázavou
 • v případě nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda povodňové komise nebo pověřený člen PK

Místopředseda povodňové komise:

 • spolu s předsedou PK organizuje informování a varování obyvatelstva v ohrožených částech města
 • spolu s předsedou PK města rozhoduje o nasazení sil a prostředků v podřízenosti města a smluvně zajištěné techniky od právnických osob a řídí nasazení této techniky a prostředků
 • plní ostatní úkoly uložené předsedou PK
 • v nepřítomnosti předsedy PK má stejné povinnosti a pravomoci jako předseda PK

Povinnosti povodňové komise města Žďár nad Sázavou:

 • řeší povodňovou situaci na území města rámci svých možností podle zpracovaného povodňového plánu
 • organizuje sběr informací o povodňové situaci na území města Žďár nad Sázavou
 • je ve spojení a předává informace a návrhy povodňovým komisím obcí Hamry nad Sázavou a Sázava, ležících níže na vodních tocích a povodňové komisi ORP Žďár nad Sázavou
 • organizuje a řídí hlásnou povodňovou službu, informuje sousední obce o nebezpečí a průběhu povodně, správce povodí, ČHMÚ a HZS
 • organizuje hlídkovou službu na území města Žďár nad Sázavou
 • organizuje varování a informování obyvatelstva, fyzických a právnických osob v ohrožených částech města Žďár nad Sázavou
 • spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí, Krajskou veterinární stanicí, správci vodovodů a kanalizací, správci sítí elektřiny a plynu (např. koordinuje likvidaci uhynulých zvířat s KVS)
 • monitoruje situaci v zásobování pitnou vodou, sběru a čištění odpadních vod a organizuje příslušná opatření
 • zajišťuje prvotní dokumentační práce na území města Žďár nad Sázavou
 • zaznamenává veškeré informace do Povodňové knihy (pověřený zapisovatel)
 • podle potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc
 • zajišťuje nasazení sil a prostředků na území města Žďár nad Sázavou
 • organizuje technická protipovodňová opatření (aplikace hradících prostředků, zemní práce apod.) na území města Žďár nad Sázavou
 • vyhodnocuje dopravní situaci a průjezdnost v zasaženém území, spolupracuje s Policií ČR
 • zajišťuje organizaci evakuace na území města Žďár nad Sázavou
 • spolupracuje s Policií ČR při vyznačení a regulaci evakuačních tras na území města Žďár nad Sázavou
 • zajišťuje náhradní zásobování pitnou vodou
 • pokud síly a prostředky na provádění záchranných prací přesahují možnosti města, vyžádá další pomoc u HZS Kraje Vysočina a u povodňového orgánu ORP Žďár nad Sázavou
 • zajišťuje prvotní úklidové a sanační práce po povodni (čištění, dezinfekce, deratizace apod.) na území města Žďár nad Sázavou
 • organizuje náhradní ubytování evakuovaného obyvatelstva na území města Žďár nad Sázavou
 • zajišťuje přijatelné životní podmínky pro evakuované obyvatelstvo (základní vybavení, hygienické podmínky, stravování, psychologická pomoc apod.)
 • vede přehled o evakuovaných osobách na území města Žďár nad Sázavou (ve střediscích náhradního ubytování, v soukromí atd.)
 • zajišťuje nutnou hygienickou a zdravotnickou péči na území města Žďár nad Sázavou
 • provádí evidenční a dokumentační práce na území města Žďár nad Sázavou
 • zjišťuje rozsah povodňových škod na území města Žďár nad Sázavou a zajišťuje jejich evidenci (majetek města, státu, právnických a fyzických osob)
 • vede přehled o povodní postižených osobách na území města Žďár nad Sázavou
 • připravuje návrh realizace neodkladných prvotních opatření obnovy povodní postiženého území za účelem zajištění základních životních potřeb obyvatelstva a návrh úplné obnovy povodní zasaženého území města Žďár nad Sázavou

Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Příloha: Plán spojení na důležité organizace
 1. Český hydrometeorologický ústav: Pobočka Brno a pobočka Praha (Regionální předpovědní pracoviště, Oddělení hydrologie)
 2. Povodí Vltavy, státní podnik (správce povodí a vodních toků)
 3. Povodí Moravy, s. p. (správce povodí a vodních toků)
 4. Lesy České republiky, s. p. (správce vodních toků)
 5. ŽĎAS, a. s. (správce vodních toků)
 6. Vlastníci (uživatelé) nebo správci nemovitostí v ohroženém území
 7. Vlastníci (uživatelé) nebo správci vodních děl a objektů na vodních tocích
 8. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou
 9. Složky Policie České republiky, obvodní oddělení Žďár nad Sázavou
 10. Složky Armády ČR
 11. Orgány ochrany veřejného zdraví
 12. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina
 13. Subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd.

 

Zabezpečení vlastní hlásné služby

Město provozuje lokální varovný systém, který je napojen na celostátní Jednotný systém varování a informování obyvatelstva (JSVI), budovaný Ministerstvem vnitra ČR – GŘ HZS. Varovné signály z JSVI (CAS 100) jsou automaticky a přednostně odbavovány na všechny prvky varovného a informačního systému. »

Lokální varovný systém zahrnuje hlásiče místního informačního systému, kterým je schopen starosta / předseda povodňové komise, případně jiný pověřený člen varovat nebo předat jiné pokyny fyzickým a právnickým osobám a organizacím, které jsou dotčeny povodní.

Činnost obyvatelstva při povodni

V závislosti na hrozící / vzniklé události budou obyvatelé postupovat podle následujících pokynů:

Při vyhlášení stavu pohotovosti (II. SPA):

 • zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků (ČT, ČRo)
 • řídit se příkazy povodňových orgánů, policie, hasičů a záchranářů
 • aktivně se zapojit do ochrany před povodní podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů
 • informovat se o způsobu a místě evakuace, o evakuačních trasách
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • připravit si prostředky pro zajištění svého majetku (pytle s pískem k utěsnění dveří, oken sklepů)
 • přemístit vozidla, která nebudou potřeba (např. pro evakuaci), na bezpečná (vyvýšená) místa

Při vyhlášení stavu ohrožení (III. SPA):

 • připravit evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo
 • podle uvážení přemístit nábytek, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
 • připravit vyvedení hospodářských zvířat
 • připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
 • zajistit nebo odstranit snadno odplavitelný materiál
 • v případě zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody

Při vyhlášení evakuace: »

 • upozornit sousedy a v případě potřeby jim pomoci při evakuaci
 • zabezpečit dům / byt (odpojit přívod elektrického proudu, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, zabezpečit dveře, okna a nebezpečné látky)
 • vzít si evakuační zavazadlo pro celou rodinu – přesunout se do místa evakuace (pěšky / vozidlem)

Opatření k ochraně životního prostředí (týká se především ohrožujících objektů uvedených v kapitole Charakteristika ohrožených objektů):

 • Před povodní: Zajištění nebezpečných látek např. nádrže s pohonnými hmotami, oleji nebo jejich odvoz. Zajištění hnojiv, kejdy, močůvky v zemědělských objektech nebo jejich odvoz.
 • Po povodni: Zajištění ochranných pomůcek pro pracovníky odstraňující následky povodní, dezinfekčních prostředků. Provádět likvidaci škod s ohledem na ochranu životního prostředí.