Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise města o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení:

  • Policii ČR, obvodní oddělení Žďár nad Sázavou
  • Správu a údržbu silnic Vysočina, cestmistrovství Žďár nad Sázavou pro silnice II. a III. třídy

Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Žďár nad Sázavou.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě, povodňová komise města Žďár nad Sázavou.

Osoby na území města Žďár nad Sázavou budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města.

Při přirozené povodni je riziko zaplavení několika mostních konstrukcí na území města Žďár nad Sázavou.
  • Nejrizikovější je most přes Sázavu na ulici Dvorská (nad Bránským rybníkem) - k jeho zahlcení může dojít již při malých průtocích (Q5) - dle záplavového území se voda rozlije před mostní konstrukcí a zaplaví domy č. p. 30/7, 55/11 a 173/9 (při Q100 i dům č. p. 56/13). »
  • Na řece Sázavě je ještě ohrožen dřevěný most na cyklostezce u fotbalového hřiště »most na místní komunikaci ulice Kovářská » (riziko zahlcení při Q100).
  • Na vodním toku Staviště se jedná o 2 mostní konstrukce, most na ulici Studentskámost silnice I/37 - ulice Dolní. Dle záplavového území dochází před mostními konstrukcemi k rozlivu vody do okolí (riziko zahlcení při Q100). »
Při povodňové situaci způsobené extrémními průtoky (v krajním případě i zvláštní povodní) může dojít k zaplavení významných mostů a tím k omezení dopravy skrze město. »
Dopravní omezení na území města Žďár nad Sázavou
Náhradní doprava bude v tomto případě vedena ve směru Žďár nad Sázavou – (silnice č. I/19) – Přibyslav (okr. Havl. Brod) – (silnice č. II/350, II/343) – Svratka – (silnice č. II/354) – Nové Město na Moravě – (silnice č. I/19) – Žďár nad Sázavou). » 
Objízdná trasa bude označena dopravním značením IS11c - směrové tabule pro označení objížďky. Regulace dopravy na stanovených objízdných trasách je prováděna příslušníky policie, objízdné trasy budou označeny dopravním značením, jehož umístění provede Krajská správa a údržby silnic Vysočiny. Vše bude konzultováno s Policií ČR.
Objízdné trasy na území města Žďár nad Sázavou

Dopravní omezení »objízdné trasy » v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.