Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů rozlivem vodních toků, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Na území města Žďár nad Sázavou je při přirozené povodni ohrožováno zhruba 39 budov, které trvale obývá přibližně 77 obyvatel a v subjektu TOKOZ, a. s. pracuje cca 300 zaměstnanců. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem města.
Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat» Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi ve městě.
Na území města může vzniknout povodňové nebezpečí i vlivem zvláštní povodně, při které může být ohrožováno velké množství obyvatel. Více informací o zvláštních povodních viz kapitola Zvláštní povodeň.

Ohrožené objekty zvláštních povodní na vodních dílech Pilská, Staviště a Strž

Zvláštní povodeň Přibližný počet ohrožených budov Přibližný počet ohrožených obyvatel
VD Pilská - varianta 1 113 1665
VD Pilská - varianta 2 177 2869
VD Staviště - varianta 1 154 3229
VD Staviště - varianta 2 160 3235
VD Strž 117 2023
Objekty, které je nutné varovat a evakuovat při zvláštních povodních, jsou uvedeny v neveřejné příloze Seznam ohrožených objektů při zvláštních povodních. »
Ohrožené objekty na území města Žďár nad Sázavou - agregované

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru města se nachází ohrožující objekty, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku):
  • na levém břehu Sázavy nad soutokem s vodním tokem Staviště se nachází Areál zimního stadionu »
  • v severní části města pod VD Pilská se nachází výrobní areál firmy TOKOZ, a. s. »
  • v západní části katastru města při hranici s obcí Hamry se nachází areál ČOV »
Ohrožující objekty na území města Žďár nad Sázavou
Ve správním území města Žďár nad Sázavou se nacházejí 2 kontaminovaná místa:
  • V severní části města na katastru Stržanov se nachází v současné době již rekultivovaná skládka tuhého komunálního odpadu. »
  • V jihovýchodní části města Žďár nad Sázavou se nachází areál firmy Kaučuk a. s., ve které se skladují a zpracovávají ropné látky. »
Kontaminovaná místa na území města Žďár nad Sázavou

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.