Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik a Povodí Moravy, s. p.).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby města nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, které pracují na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytují varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Území města Žďár nad Sázavou může být ohrožováno vyššími vodními stavy především na Sázavě, dále na Stržském potoce a vodním toku Staviště. Pro varování a včasnou ochranu města slouží následující hlásné profily:

Hlásné profily s platnými SPA pro území města Žďár nad Sázavou:
 • Hlásný profil kat. B - Žďár nad Sázavou, Sázava »
  Profil se nachází v západní části města Žďár nad Sázavou na levém břehu Sázavy pod silničním mostem ulice Strojírenské.
 • Hlásný profil kat. C - Žďár nad Sázavou C, Sázava »
  Profil ve správě města Žďár nad Sázavou se nachází na silničním mostě ulice Strojírenské vedle hlásného profilu kat. B.
 • Hlásný profil kat. C - Žďár nad Sázavou - cyklostezka, Sázava »
  Profil je monitorován hlásnou službou města. Jedná se o tři barevné značky jednotlivých stupňů povodňové aktivity (zelená-žlutá-červená).
 • Hlásný profil kat. C - LG - Polnička, Sázava »
  Profil se nachází v jihovýchodní části obce Polnička u křížku pod Hamerským rybníkem, na pravém břehu Sázavy.
Hlásné profily využitelné pro lepší orientaci a informovanost o povodňové situaci:
 • Hlásný profil kat. C - VD Pilská - LG odtok, Sázava »
  Hladinoměrné čidlo nádrže VD Pilská se nachází pod hrází v severní části města Žďár nad Sázavou.
 • Hlásný profil kat. C - VD Staviště - LG odtok, Staviště »
  Hladinoměrné čidlo nádrže VD Staviště se nachází pod hrází ve východní části města Žďár nad Sázavou.
 • Hlásný profil kat. C - VD Strž - LG odtok, Stržský potok »
  Hladinoměrné čidlo nádrže VD Strž se nachází pod hrází v jihozápadní části obce Světnov.
Hlásné profily směrodatné a doplňkové pro území města Žďár nad Sázavou

Rozmístění relevantních hlásných profilů pro město Žďár nad Sázavou


Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.


STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. .

Na území města Žďár nad Sázavou nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 130 cm na hlásném profilu kategorie B Žďár nad Sázavou, Sázava
 • dosažením stavu 150 cm na hlásném profilu kategorie C Žďár nad Sázavou C, Sázava
 • dosažením stavu zelené značky na hlásném profilu kategorie C Žďár nad Sázavou - cyklostezka, Sázava
 • dosažením stavu 50 cm na hlásném profilu kategorie C LG Polnička, Sázava
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při zjištění chodu ledové kaše, či prvním zjištění růstu dnového ledu
 • při příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území města, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny)
 • dosažením určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • při náhlém tání podle meteorologické předpovědi, nebezpečném chodu ledů a při vzniku ledových zácp a nápěchů
 • při předpovědi silných bouřek
 • vznikem mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části města). Hlásná a hlídková služba zahajují činnost. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

Na území města Žďár nad Sázavou je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 160 cm na hlásném profilu kategorie B Žďár nad Sázavou, Sázava
 • dosažením stavu 210 cm na hlásném profilu kategorie C Žďár nad Sázavou C, Sázava
 • dosažením stavu žluté značky na hlásném profilu kategorie C Žďár nad Sázavou - cyklostezka, Sázava
 • dosažením stavu 70 cm na hlásném profilu kategorie C LG Polnička, Sázava
 • při přechodném výrazném zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, případně nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce vodního toku
 • při přechodném zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • vyhlášením II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Žďár nad Sázavou nebo povodňovou komisí Kraje Vysočina)

Vyhlášením II. SPA se aktivizují povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů. II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Na území města Žďár nad Sázavou je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením stavu 210 cm na hlásném profilu kategorie B Žďár nad Sázavou, Sázava
 • dosažením stavu 270 cm na hlásném profilu kategorie C Žďár nad Sázavou C, Sázava
 • dosažením stavu červené značky na hlásném profilu kategorie C Žďár nad Sázavou - cyklostezka, Sázava
 • dosažením stavu 90 cm na hlásném profilu kategorie C LG Polnička, Sázava
 • při  bezprostředním zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může ohrožovat majetek či životy obyvatel
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • při oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučením správce toku
 • vyhlášením III. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Žďár nad Sázavou nebo povodňovou komisí Kraje Vysočina)
Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)