Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

 • technická příčina havárie díla
 • silné zemětřesení
 • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
 • válečný konflikt
 • teroristický útok
Na vodních tocích na území obce se nachází vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, která by mohla v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu. Jedná se zejména o VD Velké Dářko, Pilská, Staviště a Strž. 
Bližší informace o vodních dílech jsou uvedeny v jejich manipulačních řádech. Ty jsou přístupné na Městském úřadě Žďár nad Sázavou nebo u vlastníků vodních děl. 

Vybrané technické údaje vodních děl ležících výše na vodním toku Sázava

  VD Velké Dářko VD Pilská
Tok, ř. km Sázava, 218,2 Sázava, 212,4
Účel akumulace vody, chov ryb, rekreace, nadlepšování průtoků, snižování kulminačních povodňových průtoků zásobování vodou, nalepšování průtoků pod VD, zajištění minimálního průtoku v profilu pod hrází, snižování kulminačních povodňových průtoků, sportovní rybolov, rekreace
Do provozu vybudována koncem 15. století 1964
Hráz sypaná, zemní, homogenní zemní, homogenní,přímá
Délka a šířka hráze v koruně 412 m, 6,2 - 9,60 m 296,0 m, 5 m
Výška hráze 4,60 m 8,60 m
Stálé nadržení 3,370 mil. m3 0,060 mil. m3
Celkový objem 4,875 mil. m3 1,904 mil. m3
Ovladatelný retenční  prostor 0,528 mil. m3 --
Neovladatelný retenční prostor 0,395 mil. m3 0,394 mil. m3
Bezpečnostní přeliv sdružený objekt s pevnou přelivnou hranou se sníženým oknem a dvěma výpustmihrazenými kanálovými šoupátky DN500 pevný
Průměrný roční průtok 0,251 m3/s 0,381 m3/s
Q100 31,1 m3/s

27,5 m3/s

 

Vybrané údaje vodních děl ležících výše na vodních tocích

  VD Staviště VD Strž
Tok - ř. km Staviště - 0,950 Stržský potok - 5,150
Délka hráze 155 m 240 m
Šířka v koruně 4 m --
Výška hráze 10,8 m  5,5 m
Zatopená plocha 15,29 ha 24,15 ha

 

VD – Pilská nádrž 

 • Délka hráze – 296 m
 • Výška nad údolím – 8,6 m
 • Zatopená plocha – 57,58 ha

Vodní dílo Pilská je součástí vodárenské soustavy Želivka a bylo vybudováno v letech 1959-1962 na horním toku řeky Sázavy. Povodí má rozlohu 34,6 km2. Z nádrže je zajišťován odběr pro zásobování sádek Kinského rybářství, nalepšení toku pod vodním dílem pro odběr ŽĎASu ve Žďáře n.S. (z Bránského rybníka – ležícího přímo pod VD Pilská) a zajištění hygienického průtoku nádrží. Dále je nádrž využívána pro sportovní rybolov a rekreaci. Hráz VD Pilská je situovaná do profilu hráze původního rybníka Pilský. Je zemní homogenní, půdorysně přímá. Na koruně hráze je asfaltová vozovka šířky 3 m s oboustranným zábradlím.

 

VD – Strž

 • Délka hráze – 240 m
 • Výška na údolím -  8,2 m
 • Zatopená plocha – 24,15 ha 

Vodní dílo Strž je součástí vodárenské soustavy Želivka a bylo vybudováno v letech 1952-1954 na Stržském potoce. Pod nádrží je zajišťován minimální průtok v období XI. – III. 40 l/s, v období IV. – X. 80 l/s. V nádrži jsou chovány ryby za účelem sportovního rybolovu. Nádrž zadržuje 303 tis.m3 vody, její okolí slouží k rekreačnímu využití, povodí má rozlohu 24 km2. Hráz VD Strž je v místě původní rybniční hráze, která byla při stavbě VD využita. Hráz je zemní s těsnícím jádrem a betonovou návodní clonou. Vzdušní líc je osetý trávou, funkční objekt je umístěn v levém pilíři přelivu. Tvoří je vtokový objekt, vtokové potrubí, výpustné potrubí a komora spodních výpustí. Pod přelivem, na pravém konci hráze je vývar, který je ukončen betonovým prahem. Na odpadním korytě za vývarem je měrný jízek, u kterého je osazen limnigraf. Přes odpadní koryto je ocelová lávka.

 

Stanovené kritické hodnoty sledovaných jevů nebo skutečností z hlediska TBD mající vliv na SPA

Parametry zvláštních povodní pod vodními díly

Vodní díla –TBD, a.s. Brno ve své studii vyhodnotila následující možnosti vzniku zvláštních povodní typu :

 • ZPV1 (narušení vzdouvacího prvku vodního díla)
 • ZPV2 (poruchy hradících konstrukcí bezpečnostních nebo výpustných zařízení)
 • ZPV3 (nouzová řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti vodního díla)

 

Zvláštní povodeň

Pro řešení účinků zvláštních povodní pod nádrží byla doporučena varianta č.2 - Pilská (postup ZPV údolím řeky Sázavy).

- stanovení průběhu průlomové vlny údolím Sázavy od Pilské s parametry: typ 1, varianta č.2,

                                          Qzpv = 122 m3/s, Wzpv= 2,03 mil. m3, na Q100 v korytě,

V simulaci vlny ve variantě Pilská, varianta 2 je v modelu základním průtokem průtok Q100 s následujícími hodnotami ve významných profilech:

Sázava - nad Stržským potokem 29 m3/s
Sázava - pod Stržským potokem 60 m3/s
Sázava - pod potokem Staviště 90 m3/s
Sázava - pod Losenickým potokem 125 m3/s

Průlomové vlny z vodních děl Pilská, Strž a Staviště jsou potenciálně nebezpečné rychlým průběhem stoupání hladin na čele vlny. Co se týče maximálních hladin, záplavových území a kulminačních průtoků odpovídají jejich hodnoty přibližně situaci při povodni Q100. Vlny procházející korytem s minimálním základním průtokem (poruchy vnitřní erozí za běžného provozního stavu) se rychle transformují pod úroveň stoleté povodně. Tyto vlny jsou za profilem železničního mostu ve Žďáru nad Sázavou (ř.km 206,785) již prakticky uzavřeny do koryta Sázavy. Výrazné ohrožení způsobené zvláštními povodněmi a jejich záplavou při běžných hydrologických podmínkách se od vodních děl Pilská, Strž a Staviště týká zejména intravilánu města Žďáru nad Sázavou.

Za území významně ohrožené zvláštními povodněmi způsobenými potenciálními poruchami posuzovaných vodních děl na základním průtoku Q100 (porucha hrází za povodně přelitím koruny) lze považovat území od vodních děl do Havlíčkova Brodu. Ohrožení však vyplývá zejména z počáteční situace s průtokem Q100. Průlomové vlny vytvářejí na základním průtoku vlnu výšky max. 2,7 m (platí pro podhrází VD Staviště). Po rozlití v intravilánu Žďáru nad Sázavou se výška vln postupujících po Q100 pohybuje většinou do 1,0 m. Pouze v obci Sázava je zvýšení hladiny největší vlny přibližně 2 m z důvodu velkého objemu vlny kombinovaného s koncentrací proudu za obcí.

 

VD – Staviště

 • Délka hráze – 155 m
 • Šířka v koruně – 4 m
 • Výška hráze – 10,8 m
 • Zatopená plocha – 15,29 ha

Vodní dílo Staviště je součástí vodárenské soustavy Želivka a bylo vybudováno v letech 1956-1959 v povodí horního toku Sázavy,  povodí má rozlohu 19,1 km2. Základním úkolem akumulační vodárenské nádrže na potoce Staviště ve Žďáře n.S. je zajištění dostatečného množství surové vody pro Žďár – v množství 30-50 l/s  (t.č. je úpravna mimo provoz) Dalším účelem je zajištění minimálních průtoků pod hrází – 10 l/s a snížení kulminace velké vody. Hráz je přímá, zemní s jílovým těsněním, návodní líc je opevněn dlažbou, vzdušní líc je oset trávou. Sdružený objekt tvoří betonová věž kruhového průřezu spojená železnou lávkou s korunou hráze. Odběr je prováděn ve dvou etážích.

V simulaci vlny ve variantě Staviště, varianta 1 je v modelu základním průtokem minimální průtok ("suché koryto") s následujícími hodnotami ve významných profilech:

potok Staviště - VD Staviště 1 m3/s
Sázava - pod potokem Staviště 3 m3/s
Sázava - pod Losenickým potokem 4 m3/s
Sázava - pod Borovským potokem 5 m3/s
Sázava - pod Břevnickým potokem 6 m3/s
Sázava - pod Šlapankou 7 m3/s 

V simulaci vlny ve variantě Staviště, varianta 2 je v modelu základním průtokem průtok Q100 s následujícími hodnotami ve významných profilech:

potok Staviště - VD Staviště 21 m3/s
Sázava - pod potokem Staviště 82 m3/s
Sázava - pod Losenickým potokem 117 m3/s
Sázava - pod Borovským potokem 152 m3/s
Sázava - pod Břevnickým potokem 179 m3/s
Sázava - pod Šlapankou 226 m3/s

Průlomové vlny z vodních děl Pilská, Strž a Staviště jsou potenciálně nebezpečné rychlým průběhem stoupání hladin na čele vlny. Co se týče maximálních hladin, záplavových území a kulminačních průtoků odpovídají jejich hodnoty přibližně situaci při povodni Q100. Vlny procházející korytem s minimálním základním průtokem se rychle transformují pod úroveň stoleté povodně. Tyto vlny jsou za profilem železničního mostu ve Žďáru nad Sázavou (ř.km 206,785) již prakticky uzavřeny do koryta Sázavy. Výrazné ohrožení způsobené zvláštními povodněmi od vodních děl Pilská, Strž a Staviště se při běžných hydrologických podmínkách týká zejména intravilánu města Žďár n./S.

Průlomové vlny vytvářejí na základním průtoku vlnu výšky max. 2,7 m (platí pro podhrází VD Staviště). Po rozlití v intravilánu Žďáru nad Sázavou se výška vln postupujících po Q100 pohybuje většinou do 1,0 m. Pouze v obci Sázava je zvýšení hladiny největší vlny přibližně 2 m z důvodu velkého objemu vlny kombinovaného s koncentrací proudu nad městem.


Vodní nádrže v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.