Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Správním územím města Žulová protéká 5 významnějších vodních toků. Jedná se o Vidnávku a Černý potok, které jsou ve správě Povodí Odry, s. p. a o Stříbrný potok, Plavný potok a Skorošický potok.

Řeka Vidnávka (číslo hydrologického pořadí na správním území města Žulová: 2-04-04-045 / 041) je významný vodohospodářský tok. Řeka pramení na jižních svazích Studničního vrchu ve výšce okolo 880 m n. m. Tok směřuje nejdříve jihozápadním směrem, již po dvou kilometrech se stáčí na severozápad a v obci Vápenná pak definitivně na sever. Ve Velké Kraši se stáčí na východ a ve Vidnavě opět sleduje severní směr a protíná státní hranici ČR-Polsko u Vidnavy ve výšce 221,0 m n. m. Plocha povodí je 158,34 km2, délka toku 26,0 km, průměrný roční průtok u státní hranice je 1,81 m3s-1. Nejvýznamnější přítoky jsou pravostranné Černý potok a Vápenský potok a levostranné pak Skorošický potok, Stříbrný potok, Polka (Ztracený potok) a Obloučník.

Základní hydrologické charakteristiky vybraných měrných profilů na toku Vidnávka

Vidnávka - profil Plocha povodí [km2]
 N - leté průtoky [m3.s-1]
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100 07/97
státní hranice 158,34 18,4 28,5 48,3 69,1 95,2 139,0 180,0  -
Vidnava - hl. profil kat. B 153,20 18,0 29,7 57,3 81,4 99,7 155,0 196,0 156,0
nad Černým potokem 85,67 11,5 18,0 30,9 44,5 65,8 89,9 117,0  -
pod Skorošickým potokem 58,62 8,58 13,6 23,7 33,9 46,9 68,8 89,4  -
nad Stříbrným potokem 34,26 5,61 9,25 16,4 23,9 33,2 48,9 63,8  -
nad Polkou 21,59 3,79 6,36 11,5 16,6 23,4 34,6 48,1  -

Černý potok (číslo hydrologického pořadí na správním území města Žulová: 2-04-04-048) je významný vodohospodářský tok. Potok pramení východně od Žulové ve výšce 415 m n. m., ústí zprava do Vidnávky ve Velké Kraši v 243,0 m n. m. Plocha povodí je 62,5 km2, délka toku 13,7 km, průměrný průtok u ústí 0,55 m3.s-1.

Stříbrný potok (číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-044) je levostranným přítokem Vidnávky, do které vtéká v severní části města Žulová.

Skorošický potok (číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-046) je levostranným přítokem Vidnávky. Správním územím města Žulová protéká v místní části Tomíkovice a po odtoku z této obce se vlévá do Vidnávky již v katastrálním území obce Kobylá nad Vidnavkou.

Plavný potok (číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-051) je levostranným přítokem Černého potoka. Správním územím města Žulová protéká u západní hranice katastru a leží na něm soustava menších vodních nádrží, včetně Velkého rybníku, který je s rozlohou 16,23 ha největším rybníkem Jesenicka.

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Nejbližší hlásný profil vyšší kategorie A nebo B je situován níže po proudu řeky Vidnávky, a to ve městě Vidnava. Jedná se hlásný profil kategorie B, jehož provozovatelem je ČHMÚ Ostrava. Profil se nachází na 2,09 km toku Vidnávky, zahrnuje plochu povodí 153,2 km2. Nula vodočtu leží v nadmořské výšce 229,34 m n. m. Procento plochy povodí, spadající pod tento profil je 97 %. Průměrný roční vodní stav je 81 cm a průměrný roční průtok 1,94 m3s-1. Platnost stupňů povodňové aktivity je od města Žulová po státní hranici.

Pro potřeby obce byly vybudovány 3 měrné profily kategorie C. » První je vybudován na kamenné zdi v místě soutoku Vidnávky se Stříbrným potokem, tento profil je taktéž vybaven čidlem na detekování výšky hladiny a on-line kamerou pro sledování aktuálního stavu výšky hladiny. »
Další profil kategorie C se nachází na Stříbrném potoce pod silničním mostem silnice III/45316 nad městem, levý břeh. Tento profil je ve správě ČHMU Ostrava. » Poslední profil kategorie C se nachází přímo před budovou městského úřadu na mostní konstrukci přes Stříbrný potok a je vybaven čidlem na detekování výšky hladiny. »
Hlásné profily směrodatné pro území města Žulová
 

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.