Způsob vyžádání pomoci při povodni

Povodňový orgán města Žulová může požádat povodňový orgán vyššího stupně (Povodňový orgán ORP Jeseník) o převzetí řízení ochrany před povodněmi v případě, že vlastními silami není schopen tuto ochranu zajistit.

Povodňový orgán (povodňová komise ORP Jeseník), který převezme řízení ochrany před povodněmi na základě žádosti povodňové komise města Jeseník nebo z vlastního rozhodnutí, je povinen oznámit příslušným nižším povodňovým orgánům:

  • Datum a čas převzetí
  • Rozsah spolupráce
  • Ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize

 Nižší povodňové orgány zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle svých povodňových plánů v koordinaci s vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona, přejímá na celém území, pro které je krizový stav vyhlášen, řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Při vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu činnost povodňové komise podléhá zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Oprávnění k vyhlášení krizových stavů mají hejtman Olomouckého kraje a Vláda České republiky (předseda Vlády České republiky) podle následujících zásad:

Zásady pro vyhlašování krizových stavů

Název

Norma - zákon

Vyhlašující orgán

Důvod

Území

Doba trvání

Nouzový stav

Ústavní zákon
č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky

Vláda

(předseda vlády)

v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost

- celý stát

- omezené území státu

nejdéle 30 dnů

Stav nebezpečí

zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)

Hejtman kraje

jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS

- celý  kraj

- část kraje

nejvýše 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)