Stupně povodňové aktivity

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Odry, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Nejbližší hlásný profil vyšší kategorie A nebo B je situován níže po proudu řeky Vidnávky, a to ve městě Vidnava. Jedná se hlásný profil kategorie B, jehož provozovatelem je ČHMÚ Ostrava. Profil se nachází na 2,09 km toku Vidnávky, zahrnuje plochu povodí 153,2 km2. Nula vodočtu leží v nadmořské výšce 229,34 m n. m. Procento plochy povodí, spadající pod tento profil je 97 %. Průměrný roční vodní stav je 81 cm a průměrný roční průtok 1,94 m3s-1. Platnost stupňů povodňové aktivity je od města Žulová po státní hranici. 

Pro potřeby obce byly vybudovány 3 měrné profily kategorie C» První je vybudován na kamenné zdi v místě soutoku Vidnávky se Stříbrným potokem, tento profil je taktéž vybaven čidlem na detekování výšky hladiny a on-line kamerou pro sledování aktuálního stavu výšky hladiny. » 
Další profil kategorie C se nachází na Stříbrném potoce pod silničním mostem silnice III/45316 nad městem, levý břeh. Tento profil je ve správě ČHMU Ostrava. » Poslední profil kategorie C se nachází přímo před budovou městského úřadu na mostní konstrukci přes Stříbrný potok a je vybaven čidlem na detekování výšky hladiny. »
Hlásné profily směrodatné pro území města Žulová

Hlásné profily v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z hlediska bezpečnosti vodního díla apod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.

Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).

První stupeň povodňové aktivity (I. SPA) – stav bdělosti

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za nebezpečí povodně se považuje zejména situace při:

 • dosažení určitého limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci
 • náhlém tání podle meteorologické předpovědi
 • předpovědi nebezpečí intenzivních srážek
 • předpovědi silných bouřek
 • zjištění chodu ledové kaše
 • prvním zjištění růstu dnového ledu
 • příchodu výrazně teplého počasí v období tání
 • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy

Tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby.

Stav vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí (splach ornice z polí do zastavěné části obce), zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává stav bdělosti při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti tohoto díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

Na území města Žulová nastává I. SPA:

 • dosažením stavu 160 cm na hlásném profilu kategorie B na řece Vidnávce ve městě Vidnava
 • dosažením stavu 90 cm na hlásném profilu kategorie C nad soutokem Vidnávky a Stříbrného potoka na řece Vidnávce ve městě Žulová
 • dosažením vodního stavu 110 cm na hlásném profilu ČHMÚ kategorie C Žulová - Stříbrný potok, most silnice III/45316
 • dosažením vodního stavu 60 cm na hlásném profilu kategorie  C před Městským úřadem Žulová - Stříbrný potok
 • dosažením vodního stavu 90 cm na hlásném profilu kategorie  C před Žulová - Žlíbek (Vidnavka)
 • při vydání výstrahy ČHMÚ
 • při tání, je - li tok souvisle zamrzlý nebo při kombinaci tání a dešťových srážek a je-li půda dosud zmrzlá
 • při srážkách větší intenzity (přívalového charakteru) na území obce, zvláště je-li půda nasycena z předchozích dešťů, nebo při srážkách nižší intenzity, ale trvalejšího charakteru (déle než 4 hodiny)

Rozsah opatření při vyhlášení I. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Druhý stupeň povodňové aktivity (II. SPA) – stav pohotovosti

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

II. SPA se vyhlašuje v případě, že nebezpečí povodně přeroste v povodeň, přičemž za povodeň se považuje:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoků na toku v rozhodných hlásných profilech
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém hrozí jeho vylití z koryta, které může způsobit škody
 • přechodné výrazné zvýšení hladiny v toku, při kterém se voda z koryta již rozlévá a může způsobit škody
 • přechodné zvýšení hladiny v toku při současném chodu ledů, případně tvorby ledových bariér s následným zpětným vzdouváním hladiny v toku a možnosti vzniku rozlivů
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti,
 • doporučení správce toku

II. SPA se vyhlašuje se i při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

Vyhlášením II. SPA se aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňových plánů.

Na území města Žulová je II. SPA vyhlašován:

 • dosažením vodního stavu 200 cm na hlásném profilu kategorie B na řece Vidnávce ve městě Vidnava
 • dosažením vodního stavu 120 cm na hlásném profilu kategorie C nad soutokem Vidnávky a Stříbrného potoka na řece Vidnávce ve městě Žulová
 • dosažením vodního stavu 130 cm na hlásném profilu ČHMÚ kategorie C Žulová - Stříbrný potok, most silnice III/45316
 • dosažením vodního stavu 90 cm na hlásném profilu kategorie C před Městským úřadem Žulová - Stříbrný potok 
 • dosažením vodního stavu 120 cm na hlásném profilu kategorie  C před Žulová - Žlíbek (Vidnavka)
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 8 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivní tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášení II. SPA vyšším povodňovým orgánem (povodňovou komisí ORP Jeseník nebo povodňovou komisí Olomouckého kraje)

Rozsah opatření při vyhlášení II. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)

Třetí stupeň povodňové aktivity (III. SPA) – stav ohrožení

Vyhlašuje se při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření. Provádí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Podkladem pro vyhlášení je:

 • dosažení nebo reálný předpoklad dosažení směrodatného limitního stavu hladiny nebo průtoku v toku v rozhodných povodňových hlásných profilech
 • oznámení vlastníka vodního díla na nepříznivý vývoj z hlediska bezpečnosti
 • doporučení správce toku
 • další skutečnosti charakterizující takovou míru povodňového nebezpečí

Na území města Žulová je III. SPA vyhlašován:

 • dosažením vodního stavu 240 cm na hlásném profilu kategorie B na řece Vidnávce ve městě Vidnava
 • dosažením vodního stavu 140 cm na hlásném profilu kategorie C nad soutokem Vidnávky a Stříbrného potoka na řece Vidnávce ve městě Žulová
 • dosažením vodního stavu hladiny 150 cm na hlásném profilu ČHMÚ kategorie C Žulová - Stříbrný potok, most silnice III/45316
 • dosažením vodního stavu 110 cm na hlásném profilu kategorie C před Městským úřadem Žulová - Stříbrný potok
 • dosažením vodního stavu 140 cm na hlásném profilu kategorie  C před Žulová - Žlíbek (Vidnavka)
 • při dlouhodobějších srážkách trvalejšího charakteru ale nízké intenzity (doba trvání srážky přesahuje 16 hodin), nebo v kombinaci s táním sněhové pokrývky
 • při intenzivním tání sněhové pokrývky v kombinaci se srážkovou činností
 • vyhlášení III. SPA povodňovým orgánem vyššího stupně

Rozsah opatření při vyhlášení III. SPA (Kap. Činnost povodňového orgánu v době nebezpečí povodně a při povodni)