Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde k zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá Povodňová komise města Žulová Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Jeseník.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací ve městě Povodňová komise města Žulová.

Osoby na území města Žulová budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek města

Ze zkušeností při minulých povodních se jeví jako nejkritičtější úsek komunikace na území města Žulová část komunikace v Tomíkovicích, vedoucí podél Skorošického potoka. V případě její neprůjezdnosti lze využít objízdnou trasu přes obec Vlčice s napojením na křižovatku na konci Tomíkovic. Z místních komunikací je nutné věnovat pozornost úsekům mezi Žulovou a místní částí Žlíbek, a také mezi Žulovou a místní částí Starost, obě tyto místní části jsou dostupné komunikacemi vedoucími podél Vidnávky, která může při vyšších vodních stavech vybřežit. »
Dopravní omezení na území města Žulová
Objízdné trasy na území města Žulová

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.