Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V obci Bdeněves je při povodni ohrožováno přibližně 65 objektů, v nichž je evidováno celkem 97 obyvatel, z toho 11 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě vymezeného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Bdeněves - agregované

Ohrožené objekty s vyznačeným záplavovým územím v západní části obce Bdeněves

 

Ohrožené objekty s vyznačeným záplavovým územím ve střední části obce Bdeněves

Ohrožující objekty

V záplavovém území řeky Mže a jeho blízkosti se nacházejí dva objekty, které mohou být při povodni zdrojem ohrožení:
  • přečerpávací stanice odpadních vod obce Bdeněves, ve vlastnictví obce, provozovatelem je Vodárna Plzeň a. s., kontaktní osoba p. Luboš Kučera, tel.: 377 931 315 »
  • sklad firmy Agro MACU s.r.o. se sídlem Bdeněves 172, 330 32 Kozolupy, kontaktní osoba Ing. Pavel Cuřín (tel.: 776 659 374), v areálu se nachází nebezpečné látky (olej, nafta) »
Ohrožující objekty na území obce Bdeněves
Kontaminovaná místa na území obce Bdeněves

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Bdeněves.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Bdeněves u předsedy povodňové komise obce.