Charakteristika zájmového území

Obec Bdeněves se nachází v Plzeňském kraji, na území bývalého okresu Plzeň-sever. Obec spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Nýřany. K 1. 1. 2019 bylo v obci evidováno 690 obyvatel.

Katastrální území obce Bdeněves

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Z geologického hlediska náleží území do oblasti Plzeňské pánve a v podloží převládají sladkovodní, fluvio-lakustrinní, sedimentární horniny svrchního karbonu (zejm. pískovce a jílovce), které se ukládaly v pánvích po ukončení variského vrásnění. Tyto horniny jsou pak překryty mladšími uloženinami, zejména pleistocenními štěrky, které budují terasy řeky Mže. Podél jejího toku se pak nacházejí rozsáhlé nivní sedimenty holocenního stáří.  Geomorfologicky území náleží do provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounská soustava, oblasti Plzeňská pahorkatina, celku Plaská pahorkatina a podcelku Plzeňská kotlina. Plzeňská kotlina je mělkou sníženinou charakterizovanou ploše pahorkatinným až plošinným reliéfem rozsáhlých pliocenních zarovnaných povrchů s širokými, mělce zahloubenými údolími vodních toků. Na podloží tvořeném především písčitými sedimenty převažují arenické kambizemě, s ostrůvkovitým výskytem hnědozemí a luvizemí. Na holocenních sedimentech v údolí řeky Mže jsou pak vyvinuty modální fluvizemě, a podél menších vodních toků také glejové půdy.

 

Struktura půdního fondu

Celková rozloha katastru obce činí 476,3 ha, z toho převažuje orná půda a trvalé travní porosty. V obci je evidováno celkem 134 podnikatelských subjektů, z nichž výrazně převažují živnostníci.

Využití pozemků v obci Bdeněves (dle ČSÚ k 31. 12. 2017)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 332.6 ha 69.8 %
Chmelnice 0 ha 0 %
Vinice 0 ha 0 %
Zahrady 19.9 ha 4.2 %
Sady 5.2 ha 1.1 %
Trvalé travní porosty 27.5 ha 5.8 %
Lesní půda 22.8 ha 4.8 %
Vodní plochy 10.6 ha 2.2 %
Zastavěná plochy 9.8 ha 2.1 %
Ostatní plochy 47.9 ha 10,1 %
Celková výměra k.ú. 476.3 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Území obce Bdeněves se rozkládá v nadmořské výšce 324 až 418 m n. m., přičemž klimaticky, dle Quittova členění, patří do mírně teplé oblasti MT11. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 7 – 8 °C, průměrná lednová teplota pak mezi -1 a -2 °C, průměrná teplota v červenci se pohybuje v rozmezí 17 – 18 °C. Průměrný roční úhrn srážek je mezi 500 až 550 mm, ve vegetačním období v průměru spadne 300 – 350 mm srážek.

Charakteristika klimatické oblasti MT11

Klimatické charakteristiky MT11
Počet letních dnů 40 až 50
Počet dnů s prům. tepl. 10°C a více 140 až 160
Počet mrazových dnů 110 až 130
Počet ledových dnů 30 až 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 až -3
Průměrná teplota v červenci [°C] 17 až 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 7 až 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 až 8
Prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 až 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 až 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 až 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 až 60
Počet zamračených dnů 120 až 150
Počet jasných dnů 40 až 50

 

Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím územím obce Bdeněves je řeka Mže. Jediným větším tokem, který na území obce zprava ústí do Mže je Myslinka.

Podrobnější informace o tocích v katastrálním území obce Bdeněves jsou k dispozici v kapitole Hydrologické údaje a Přirozená povodeň.