Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Bdeněves

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Bdeněves a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem protékajícím územím obce Bdeněves je řeka Mže a její pravostranný přítok Myslinka.

Řeka Mže je stanovena významným vodním tokem podle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Mže pramení v německé části Českého Lesa severozápadně od Tachova ve výšce 720 m n. m. a po krátkém zahraničním toku vtéká na území ČR. Teče převážně východním směrem a protéká městy Tachov, Stříbro a Město Touškov až do Plzně. V Plzni se stéká s Radbuzou ve výšce 300,99 m n. m. Od soutoku s Radbuzou se řeka dále nazývá Berounka. Až do 17. století však byla jako Mže označována celá řeka až po soutok s Vltavou. Celková délka toku je na území České republiky 102,78 km a plocha povodí činí 1 792,25 km2. V povodí se nachází celkem 198 vodních ploch větších než 1 ha, největšími z nich jsou VD Lučina a VD Hracholusky.

Územím obce Bdeněves protéká v ř. km 18,2 – 15,4. V ř. km 17,1 se nachází jez Bdeněves s výškou 3,2 m, před kterým je část vodního toku odváděna přívodním kanálem k malé vodní elektrárně, který spojuje konkávní břehy Mže. Po 300 m ústí kanál opět do Mže. Na území obce Bdeněves se do řeky Mže vlévá pravostranný přítok Myslinka. U obce se říční niva řeky Mže rozšiřuje a řeka zde vytváří několik meandrů.

Základní hydrologické charakteristiky Desné

Místo profiluř. kmQ[m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A VD Hracholusky, Mže 22,70 7,43 65,2 130,0 167,0 272,0 326,0

 

Podélný profil toku Mže a vyznačená poloha katastrálního území obce Bdeněves  

 

Základní charakteristika vodního toku Mže

Statistika celý tok katastrální území obce Bdeněves
Délka toku (km) 102,78 2,70
Max výška (m n. m.) 720,0 487,21
Min výška (m n. m.) 300,99 460,70
Průměrná výška (m n. m.) 399.91 470,75
Převýšení (m) 419,9 26,51
Průměrná sklonitost (°) 0,11 7,18

 

Myslinka pramení v místě lesního prameniště v západní části vesnice Doubrava (část města Nýřany) ve výšce 440 m n. m. Myslinka teče východním směrem, až se dostane do intravilánu obce Doubrava, zde je asi 700 m toku antropogenně ovlivněno. Dále Myslinka pokračuje otevřenou krajinou, její břehy lemuje příbřežní vegetace, která poskytuje úkryt zdejším živočichům. Vegetace spolu s mrtvým dřevem v korytě může působit jako blokace v průtočném profilu při průchodu povodní. Je tedy nutné provádět monitoring, zda se koryto nadměrně nezanáší. Rovněž se zde v březích toků vyskytují nátrže, které způsobují přínos kamenů a půdy do samotného koryta. Následující obcí na toku je Myslinka, kde vodní tok protéká nedaleko zdejší čistírny odpadních vod. Zde je nutné brát v potaz možnou kontaminaci vody v případě povodní. Západně od obce Kozolupy Myslinka podtéká zdejší silniční i železniční tah a protéká průmyslovou částí obce Kozolupy. Odtud se stáčí na sever a východně od obce Bdeněves se jako pravostranný přítok vlévá po necelých 7 km do řeky Mže.

Vodní toky na území obce Bdeněves

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Bdeněves

Přehled vodních děl na území obce Bdeněves naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Bdeněves se nenachází žádné významné vodní dílo. Významné vodní dílo II. kategorie, VD Hracholusky, se však nachází asi 5,3 km proti proudu řeky Mže nad obcí. Více informací viz kapitola Odtokové poměry.