Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Mže pramení v nadmořské výšce 726 m na území Německa. Na českém území protéká například městy Tachov a Stříbro. Celková délka jejího toku je 106,5 km a plocha povodí činí 1828,6 km2. Průměrný roční průtok při jejím ústí je 8,55 m3/s. Na toku se nacházejí dvě významnější vodní díla, a to VD Lučina a VD Hracholusky. Územím obce Bdeněves protéká v ř. km 18–15,5. Na území obce Bdeněves přijímá Mže jediný pravostranný přítok, potok Myslinku. U obce Bdeněves se říční niva řeky Mže rozšiřuje a řeka zde vytváří několik meandrů. Od soutoku s Radbuzou v Plzni se řeka dále nazývá Berounka. Až do 17. století však byla jako Mže označována celá řeka až po soutok s Vltavou.

Podélný profil toku Mže a vyznačená poloha katastrálního území obce Bdeněves  

Základní charakteristika vodního toku Mže

Statistika celý tok v katastrálním území obce Bdeněves
Délka toku (km) 100.62 2.70
Max výška (m n. m.) 643.41 487.21
Min vyška (m n. m.) 299.43 460.70
Průměrná výška (m n. m.) 399.91 470.75
Převýšení (m) 343.98 26.51
Průměrná sklonitost (°) 0.11 7.18

 

Myslinka pramení v místě lesního prameniště v nadmořské výšce 440 m n. m. Toto prameniště se nachází západně od obce Doubrava u Plzně na stejnojmenném katastrálním území. Tok teče východním směrem až se dostane do intravilánu obce Doubrava. Zde je asi 700 m toku antropogenně ovlivněno. Dále Myslinka pokračuje otevřenou krajinou. Její břehy lemuje příbřežní vegetace, která poskytuje úkryt zdejším živočichům. Vegetace spolu s mrtvým dřevem v korytě může působit jako blokace v průtočném profilu při průchodu povodní. Je tedy nutné provádět monitoring, zda se koryto nadměrně nezanáší. Rovněž se zde v březích toků vyskytují nátrže, které způsobují přínos kamenů a půdy do samotného koryta. Následující obcí na toku je Myslinka, kde vodní tok protéká nedaleko zdejší čističky odpadních vod. Zde je nutné brát v potaz možnou kontaminaci vody v případě povodní. Západně od obce Kozolupy Myslinky podtéká zdejší silniční i železniční tah a protéká průmyslovou částí obce Kozolupy. Odtud se stáčí na sever a nedaleko obce Bdeněves se jako pravostranný přítok stéká po necelých 7 km s řekou Mží.

Vodní toky na území obce Bdeněves

Údaje o historických povodních jsou k dispozici v kapitole Přirozená povodeň.

 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Mže - VD Hracholusky

Místo profiluř. kmQa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
151050100
Hlásný profil kat. A VD Hracholusky, Mže 325,94 8,27 65,2 130 167 272 326

 

HLÁSNÉ PROFILY

K zabezpečení hlásné povodňové služby se zřizují hlásné profily - místa na vodním toku, která slouží ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily se rozdělují do tří kategorií:

Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí (Povodí Vltavy, státní podnik).

Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.

Profily kategorie A a B tvoří celostátní systém hlásné služby.

Pomocné hlásné profily - kategorie C -jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Profily kategorie C mají lokální význam a spolu s profily kategorie B tvoří základ místních varovných systémů, pracujících na různé technické úrovni (manuálně nebo automaticky) a poskytovat varování obyvatelstvu zejména při přívalových povodních na malých tocích. Doporučené minimální vybavení: vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (I. SPA - zelená, II. SPA - žlutá, III. SPA - červená) nebo s římskými číslicemi.

Na území obce Bdeněves se nenachází měrný profil kategorie A ani B.
Nejbližší měrný profil kategorie A najdeme na řece Mži, VD Hracholusky (na jejím 22,7 ř. km). Jeho charakteristiky jsou platné v úseku Hracholusky-Plzeň. » 
Pro potřeby obce byly vybudovány další dva hlásné profily kategorie C a to na řece Mži, nad obcí Bdeněves jde o Bdeněves (Mže) » a také na Myslince profil Bdeněves (Myslinka) u průmyslového areálu mezi obcemi Bdeněves a Kozolupy. »
Hlásné profily směrodatné pro území obce Bdeněves

Hlásné profily v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.