Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nýřany.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Bdeněves.

Osoby na území obce Bdeněves budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Za povodňové situace může dojít k zaplavení silnice č. II/605 ve středu obce, která se nachází v záplavovém území (Q100). V okolí obce může dojít k zaplavení silnice č. II/180 (Kozolupy - Město Touškov). »
Zaplavenou část silnice bude s největší pravděpodobností možné projet auty s vyšší brodivostí. Pro výjimečné případy byla stanovena objízdná trasa, která vede po silnici č. II/605 směrem na Plešnice, odtud dále po silnici č. III/18048 přes Doubravu na Nýřany, kde se silnice napojuje na komunikaci č. II/180, po níž objízdná trasa dále vede směrem přes Myslinku na Kozolupy a Bdeněves. »
Dopravní omezení na území obce Bdeněves
Objízdné trasy na území obce Bdeněves

Dopravní omezení » a objízdné trasy » v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.