Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami a zpětným vzdutím hladiny vodních toků.

Na území obce Čermná nad Orlicí je při povodni ohrožováno 118 budov, které trvale obývá 363 obyvatel, z toho 42 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce Čermná nad Orlicí - agregované

Ohrožující objekty

V případě dlouhodobých vytrvalých dešťů, přívalových srážek nebo vzestupu hladiny na vodních tocích v obci může dojít k zaplavení budov, popřípadě průmyslových areálů, které obsahují nebezpečné látky, nebo mohou uvolnit větší množství materiálu do přilehlých vodních toků. Tyto objekty jsou označovány jako ohrožující. V obci Čermná nad Orlicí byl stanoven 1 ohrožující objekt - zemědělský objekt.  »
Ohrožující objekty na území obce Čermná nad Orlicí
Kontaminovaná místa na území obce Čermná nad Orlicí

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) na území obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Čermná nad Orlicí.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Čermná nad Orlicí u předsedy povodňové komise obce.