Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kostelec nad Orlicí.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Čermná nad Orlicí.

Osoby na území obce Čermná nad Orlicí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Vzhledem ke kapacitním mostům přes řeku Tichou Orlici lze předpokládat, že v případě jejich přelití a zalití komunikací povodňovou vlnou, dojde k zneprůjezdnění komunikací i ve všech okolních obcích a objízdná trasa tak nebude možná. K tomuto zaplavení však dochází pouze ojediněle v průběhu extrémních povodní. Pravděpodobnější je zneprůjezdnění některých komunikací vlivem ucpání některého propustku, nebo mostku. V takovém případě musí být objízdná trasa stanovena individuálně dle lokalizace vzniklého problému. »
Dopravní omezení na území obce Čermná nad Orlicí
Objízdné trasy na území obce Čermná nad Orlicí

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.