Charakteristika zájmového území

Obec Čermná nad Orlicí se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Rychnov nad Kněžnou. Obec spadá pod působnost ORP Kostelec nad Orlicí. K 1. 1. 2020 bylo v obci evidováno 1035 obyvatel, z toho 504 mužů a 531 žen. Katastr obce s průměrnou nadmořskou výškou 261 m má rozlohu 1 098,1 ha, z níž činí 36 % zemědělská půda, 52,2 % lesy, 2,1 % zastavěné plochy, 2,3 % vodní plochy a 7,3 % ostatní plochy.

Mapa území obce Čermná nad Orlicí

Mapa území obce Čermná nad Orlicí

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Česká vysočina, soustavy Česká tabule a podsoustavy Východočeská tabule. Území obce Čermná nad Orlicí je dálo řazeno do celku Orlická tabule, podcelku Třebechovická tabule, okrsků Brodecká a Vysokochvojenská plošina a Orlické nivy.

Orlická tabule je plochá pahorkatina akumulačně a erozně denudačního reliéfu na svrchnokřídových slínovcích, jílovcích a spongilitech.

 

Struktura půdního fondu

Nejčastěji se vyskytujícími půdními typy na katastrálním území obce Čermná nad Orlicí jsou fluvizemě, kambizemě a podzoly s různou hodnotou oglejení. 

Využití pozemků v obci Čermná nad Orlicí  (dle ČSÚ k 1. 1. 2019)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 232.8 ha 21.2 %
Zahrady 26.3 ha 2.4 %
Trvalé travní porosty 136.1 ha 12.4 %
Lesní půda 573.6 ha 52.2 %
Vodní plochy 25.8 ha 2.3 %
Zastavěné plochy 23 ha 2.1 %
Ostatní plochy 80.5 ha 7.3 %
Celková výměra k.ú. 1098.1 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky

Dle Quittovy klimatické klasifikace spadá většina území obce do mírně teplé podoblasti MT11. Pouze malá část katastru na jihozápadě spadá do teplé oblasti T2.

Charakteristika teplé podoblasti T2 a mírně teplé podoblasti MT11

Charakteristika T2 MT11
Počet letních dnů 50 - 60 40 - 50
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 160 - 170 140 - 160
Počet mrazových dnů 100 - 110 110 - 130
Počet ledových dnů 30 - 40 30 - 40
Průměrná teplota v lednu [°C] -2 - (-3) -2 - (-3)
Průměrná teplota v červenci [°C] 18 - 19 17 - 18
Průměrná teplota v dubnu [°C] 8 - 9 7 - 8
Průměrná teplota v říjnu [°C] 7 - 9 7 - 8
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 90 - 100 90 - 100
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 350 - 400 350 - 400
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 200 - 300 200 - 250
Počet dnů se sněhovou pokrývkou 40 - 50 50 - 60
Počet zamračených dnů 120 - 140 120 - 150
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50