Přirozená povodeň

Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, kdy dochází k přechodnému výraznému zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových toků, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody.

Přirozené povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

  • zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále do níže položených úseků větších toků
  • letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích zasaženého území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích
  • letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahující poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (mají extrémně rychlý průběh povodně); bývají označovány jako přívalové povodně (flash floods)
  • zimní povodně způsobené ledovými jevy na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů
V nedávné minulosti byla obec Domoušice naposledy zasažena povodněmi v roce 2013, 2014 a 2015. K povodním došlo vždy v důsledku lokálního přívalového deště, který způsobil plošný přítok akumulované povrchové vody z okolních svahů. Vznikly škody na některých domech (zatopení sklepů, domů a příslušenství) a na zemědělských plodinách. Náchylnost obce k povodním z přívalových srážek odpovídá umístění obce Domoušice (ve svahu s několika úžlabinami) a jejímu rozdělení náspem železniční dráhy. Odtok vody je soustředěn do několika propustků. S ohledem na kapacitu vodního toku Hasina, který pramení na katastru obce Domoušice, pak dochází k jeho rozlití v místní části Solopysky. »
Místa, odkud přichází přívalová povodeň na území obce Domoušice, jsou uvedena v kapitole Odtokové poměry

Místa ohrožená přívalovou povodní v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 
 

Historické povodně

Povodeň v září 2014 - zápis z jednání Rady obce ze dne 17. září 2014
"V noci, dne 12. 9. 2014 došlo po přívalovém dešti k vylití potoka Hasina v místní části Solopysky z koryta. Došlo k zatopení domů č. p. 36, 35, ev. č. 2, 33. Dále došlo ke stržení mostku před těmito domy. V obci Domoušice došlo k vyplavení ornice v ulici mezi č. p. 14, 119, 96. Vzhledem ke svažitému terénu nedošlo k zatopení sklepů."