Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Krouna je při povodni ohrožováno 74 budov, které trvale obývá 145 obyvatel, z toho 13 patří do rizikové skupiny (starší 70 let, osoby ZTP). Tato hodnota se ale bude v průběhu dalších let měnit, a to například v souvislosti s demografickým vývojem obce. Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. » Objekty byly stanoveny především na základě historických zkušeností s povodněmi v obci.
Ohrožené objekty na území obce Krouna - agregované

Ohrožené objekty na území obce Krouna - místní část Krouna a Oldřiš s vyznačeným záplavovým územím

 

Ohrožené objekty na území obce Krouna - místní část Rychnov

 

Ohrožené objekty na území obce Krouna - místní část Čachnov

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků v katastru obce se nachází několik ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku). Konkrétně se jedná o 2 zemědělské areály (na jižním a na severovýchodním okraji intravilánu Krouny), dále pak o čerpací stanici u silnice II/34 směrem na Poličku, ČOV Krouna a o autoopravnu na levém břehu Krounky. V záplavovém území se nenachází žádná kontaminovaná místa.
Ohrožující objekty na území obce Krouna
Kontaminovaná místa na území obce Krouna

Ohrožené »ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Krouna.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Krouna u předsedy povodňové komise obce.