Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Krouna

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Krouna a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Katastrální území obce náleží do povodí Labe. Nejvýznamnější vodní tok, z hlediska povodňového ohrožení, na území obce Krouna je Krounka (délka 24,12 km, plocha povodí 80,5 km2), jejíž číslo hydrologického pořadí je 1-03-03-0510-0-00. Pramení u jižní hranice katastru a dále protéká severním směrem intravilánem obce, kde do ní zleva ústí LP Krounky č. 6. Krounka opouští katastrální území v severní části a jižně od města Luže ústí do vodního toku Novohradky. Krounka je ustanovena ve vyhlášce č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, jako významný vodní tok.

Podélný sklon vodního toku Krounka

 

V jihozápadní části katastru pramení řeka Chrudimka (délka 109,55 km, plocha povodí 877,26 km2), jejíž číslo hydrologické pořadí v obci je 1-03-03-0010-0-00. Střední částí katastrálního území protéká Čachnovský potok a Kamenická voda, které se do sebe vlévají a ústí do Krounky v intravilánu sousední obce Otradov. Místní částí Rychnov protéká Rychnovský potok, který pramení severovýchodně od obce Pustá Kamenice a vlévá se do Kamenické vody severně od Rychnova. Pramennou oblast zde mají Pehlinský Martinický potok, protéká zde také několik bezejmenných vodotečí. Vodní toky na území obce Krouna

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Krouna

Přehled vodních děl na území obce Krouna naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Krouna nalezneme řadu drobných vodních děl, které však nemají významný vliv na odtokové poměry. Největší nádrží je Panský rybník a rybník Malá Krouna, které spadají do IV. kategorie vodních děl a rybníček v místní části Rychnov.