Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Hlinsko.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Krouna.

Osoby na území obce Krouna budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule / cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení a uzavření některých komunikací na území obce. Jedná se o celkem 10 míst, kdy velká část z nich se nachází v místní části Krouna. Jedná se o 6 mostů přes komunikaci II/354, 1 most přes silnici I/34 a 1 železniční přejezd přes Krounku na severním okraji intravilánu. Zbylá dopravní omezení se nacházejí ve východní části intravilánu místní části Rychnov (mostek přes Rychnovský potok) a v místní části Oldřiš (mostek přes Žejbro). » Objízdnou trasu stanoví v případě potřeby na základě aktuální situace předseda Povodňové komise obce Krouna ve spolupráci s Policií ČR.
Dopravní omezení na území obce Krouna
Objízdné trasy na území obce Krouna

Dopravní omezení » a objízdné trasy » v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.