Charakteristika zájmového území

Obec Krouna se nachází v jižní části Pardubického kraje, v SO ORP Hlinsko. K 1. 1. 2023 bylo v obci evidováno 1 446 obyvatel. Rozloha obce je 3 437,5 ha. K samotné obci dále náleží čtyři místní části - Oldřiš, Rychnov, Františky a Čachnov.

Část území obce leží v CHKO Žďárské vrchy, nalezneme zde MZCHÚ PP Bučina-Spálený kopec. Lokalita je i součástí evropské ekologické sítě EECONET a soustavy ÚSES, procházejí zde tři regionální biokoridory a je vyčleněno jedno regionální biocentrum.

Katastrální území náleží do povodí Labe. Nejvýznamnějšími vodními toky jsou Krounka a její přítoky Čachnovský potokRychnovský potok a Kamenická voda.

Katastrální území obce Krouna

 

Geologické a geomorfologické charakteristiky

Geomorfologicky náleží obec Krouna do provincie Česká vysočina, do subprovincie Českomoravské, oblasti Českomoravská vrchovina a celku Železné hory. Převážná část se nachází v podcelku Sečská vrchovina a okrsku Skutečská pahorkatina a Kameničská vrchovina. Východní část území se nachází v podcelku Žďárské vrchy a okrsku Borovský les.

Okrsek Skutečská pahorkatina je pahorkatina protáhlá od SZ k JV s rozlohou 140,61 km2. Severozápadní část je tvořena vyvřelinami nasavrckého masívu. Plochý povrch s plošinami holoroviny  prořezává hluboké údolí řeky Chrudimky, v území se nachází 4. a 5. vegetační stupeň. Zalesnění je střední, a to zejména smrkem.

Okrsek Kameničská vrchovina je členitou vrchovinou s povrchem skloněným od JZ k SV. Její rozloha činí 393,33 km2 a plochý povrch je rozřezán hlubokým údolím řeky Chrudimky s ohybem u Seče. V území se vyskytuje 3. - 5. vegetační stupeň a jedná se o mozaiku polí, luk a převážně smrkových porostů. 

Okrsek Borovský les je plochou vrchovinou s rozlohou 114,39 km2, která je tvořena krystalinickými i vyvřelými horninami, na hřbetech jsou skalní tvary vzniklé kryogenními pochody – izolované skály, kryoplanační terasy či balvanová moře. V území se nachází převážně 5. vegetační stupeň, území je zalesněno převážně smrkovými porosty s příměsí buku, jedle, modřínu a borovice. 

dmr

Digitální model reliéfu na území obce Krouna

Terén v obci Krouna je na jihu poměrně svažitý, nadmořská výška se zde pohybuje v rozmezí od 600 po 700 m n. m.  Intravilán obce se nachází v severní části katastru v nadmořské výšce 525 až 600 m n. m., terén se zvedá směrem k jihu. V katastrálním území obce se nacházejí dva významnější vrcholy - Velké paseky (713 m n. m.) a Kořenný kopec (667 m n. m.). Převýšení mezi dnem údolí vodního toku Krounka a vrcholy okolních kopců místy dosahuje i přes 180 m.

sklon

Sklonitostní poměry na území obce Krouna

V geologickém podloží se vyskytují migmatit, migmatit až ortorula, dvojslídný metagranit, metadroby, podél toků hlinito-kamenitý až kamenito-hlinitý sediment, fluviální písky a písčité štěrky.

Struktura půdního fondu

V území obce Krouna jednoznačně dominuje půdní typ kambizem a jeho variety. Jedná se zejména o kambizem mesobazickou slabě oglejenou. Druhým nejvíce zastoupeným půdním typem je pseudoglej modální, dále pak v jižní části obce glej kambický. Podél vodních toků v území se vyskytuje půdní typ glej modální.

Podrobnosti o zmíněných půdních typech jsou uvedeny v Taxonomickém klasifikačními systému půd ČR, detailní prostorové uspořádání půdních typů zobrazuje Půdní mapa 1:50 000 vytvořená Českou geologickou službou.

Celková rozloha řešeného území činí 3 437,5 ha. Níže uvedená tabulka popisuje procentuální podíly jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné, že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (1 358,8 ha). Druhou nejvíce zastoupenou kategorií je orná půda, která pokrývá 1 112,2 ha. Dále následují trvalé travní porosty (658,1 ha) a ostatní plochy (179,6 ha). Vodní plochy pokrývají oblast o rozloze 30,3 ha.

Využití pozemků v obci Krouna (dle ČSÚ k 31. 12. 2022)

Druh pozemku Plocha Zastoupení
Orná půda 1 112,2 ha 32,4 %
Chmelnice 0,0 ha 0,0 %
Vinice 0,0 ha 0,0 %
Zahrady 66,2 ha 1,9 %
Sady 1,3 ha 0,0 %
Trvalé travní porosty 658,1 ha 19,1 %
Lesní půda 1 358,8 ha 39,5 %
Vodní plochy 30,3 ha 0,9 %
Zastavěné plochy 30,9 ha 0,9 %
Ostatní plochy 179,6 ha 5,2 %
Celková výměra k.ú. 3 437,5 ha 100 %

 

Klimatické charakteristiky 

Na území obce Krouna je podle portálu klimatickazmena.cz hodnota průměrné roční teploty vzduchu (za normálové období 1981-2010) v intervalu 7,1 - 8 °C a průměrný roční srážkový úhrn v intervalu 701 - 800 mm.

Podle Quittovy klimatické klasifikace (za období let 1961-2000) spadá území obce do tří klimatických oblastí MT2, MT3 a CH7, přičemž většina území náleží do chladné oblasti CH7. Ta se vyznačuje krátkým mírným létem, dlouhým a chladným přechodným obdobím jara a podzimu a chladnou zimou s poměrně dlouhou dobou trvání sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 6 - 7 °C, roční úhrn srážek dosahuje průměrně 700 - 800 mm.

Charakteristika vybraných klimatických oblastí MT2, MT3 a CH7

Charakteristika
MT2 MT3
CH7
Počet letních dnů 20 - 30 20 - 30 10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více 140 - 160 120 - 140 120 - 140
Počet mrazových dnů 110 - 130 130 - 160 140 - 160
Počet ledových dnů 40 - 50 40 - 50 50 - 60
Průměrná teplota v lednu [°C]   -3 - (-4)   -3 - (-4)   -3 - (-4)
Průměrná teplota v červenci [°C] 16 - 17 16 - 17 15 - 16
Průměrná teplota v dubnu [°C] 6 - 7 6 - 7 4 - 6
Průměrná teplota v říjnu [°C] 6 - 7 6 - 7 6 - 7
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 120 - 130 120 - 130 120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období [mm] 450 - 500 350 - 450 500 - 600
Srážkový úhrn v zimním období [mm] 250 - 300 250 - 300 350 - 400
Počet dnů se sněhovou pokrývkou   80 - 100   60 - 100 100 - 120
Počet zamračených dnů 150 - 160 120 - 150 150 - 160
Počet jasných dnů 40 - 50 40 - 50 40 - 50